رئیس جمهور غنی: زنان افغان اکنون می توانند به نمایندگی از خود با وضاحت، با یک دیدگاه و تعهد صحبت کنند

Typography

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد روزگذشته به وقت محلی در شهر بروکسل در نشست تحت عنوان" زنان توانمند و افغانستان آباد" اشتراک کرد.

در این نشست که خانم اول کشور و شماری از وزرا و سایر مقامات و نماینده گان زنان  کشور نیز حضور داشتند، ابتدا خانم فیدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و معاون اتحادیه اروپا صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات همراه اش، گفت که نشست امروزی تنها توانمندی زنان افغانستان را در بر نمی گیرد بلکه در این نشست در رابطه به تمام مردم افغانستان صحبت می شود.
متعاقباً رئیس جمهور غنی در رابطه به دستآورد ها و چالش های زنان افغانستان صحبت کرده، گفت: زنان افغان از وابستگی به نان آوران خانواده های شان مبدل شده اند و من شجاعت آنها را می ستایم.
رئیس جمهور افزود: زنان افغان راه طولانی را در پانزده سال گذشته پیموده اند، آنها به نمایندگی خود صحبت می توانند و به دیگران که به نمایندگی آنان صحبت کنند، نیاز ندارند. وی خاطر نشان کرد کهزنان افغان اکنون می توانند به نمایندگی خود با وضاحت، با یک دیدگاه و تعهد صحبت کنند.
محمد اشرف غنی گفت: زنان افغان در همه عرصه های زندگی حضور فعال دارند و آنها به منحیث وزرا، سفرا، معینان، دهاقین و متشبثین فعالیت می نمایند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: من امیدوارم روابط من منحیث رئیس جمهور با خانم اول کشور مثالی برای احترام و الهام متقابل به همه باشد.
رئیس جمهور غنی گفت: دستآورد های زنان افغان که در روشنایی قانون اساسی کشور بدست آورده اند، غیر قابل معامله می باشند.
وی گفت که زنان، محافظ ارزش های دموکراتیک خواهند بود و آنها دستآورد های خود را حراست خواهند کرد، آنرا گسترش خواهند داد و به عقب برنخواهند گشت.
رئیس جمهور غنی گفت: ما نمی توانیم موفقیت خود را با تعداد زنان که در مقامات حکومتی فعالیت دارند، اندازه کنیم.
رئیس جمهور افزود: ما باید کوشش های خود را به توانمندی واقعی میلیون ها دختر که ضرورت به فرصت مشابه با پسران دارند، اندازی گیری کنیم زیرا این موضوع کشور ما را به رفاه و آبادانی می رساند.
رئیس جمهور در رابطه به چالش ها در برابر زنان گفت: یکی از چالش ها فرهنگ حاکم در حکومت است، من می توانم زنان را در تمام سمت ها مقرر نمایم و من این کار را کرده ام، اما واکنش که به آنها نشان داده می شود، در حقیقت واکنش یک همکار با همکار دیگر نیست. وی افزود: فرهنگ مرد محور در وجود همه ماست و از زنان استقبال صورت نمی گیرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما باید به طور بنیادی در مورد دسترسی تولیدات زنان به بازار ها فکر کنیم.
محمد اشرف غنی با اشاره به تعلیم زنان گفت که از لحاظ کمیت، سیستم تعلیمی ما بهبود قابل ملاحظه یافته، اما از نگاه کیفیت، پیشرفت خوبی نکرده است.
رئیس جمهور گفت: در مورد اینکه چرا دختران در یک سن خاص به مکتب میروند و بعداً به گونه سیستماتیک از تعلیم باز می مانند، توجه جدی صورت نگرفته است. وی تاکید کرد که راه های انکشاف و پیشرفت زنان که مسدود شده ان، باید بازگشایی شوند.
رئیس جمهور گفت که زنان افغان به خیرات نیاز ندارند، زیرا خیرات آنها را توانمند نمی سازد، اما دسترسی تولیدات و محصولات آنها به مارکیت می تواند آنان را توانمند سازد.
محمد اشرف غنی گفت: امروز تولیداتی را که به ۴۰ دالر به فروش می رسد، می توانستیم آنرا به ۴۰۰ دالر به فروش رسانیم، پس دسترسی به مارکیت ها برای ما مهم است.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که من خوشبین هستم که زنان می توانند هر گونه موانع را از سر راه شان بردارند و به پیشرفت های بیشتری نایل شوند.