جامعه جهانی تعهد کمک ۱۵.۲ میلیارد دالر را به افغانستان کرد

Typography

نوین میمسا کمیشنر بین المللی همکاری و توسعۀ اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل کمک مالی جامعه جهانی را اعلام کرده گفت: "من خوشحالم که همه ما امروز کمک قابل توجۀ ۱۵ میلیارد و دوصد میلیون دالری را اعلام کردیم. پانزده اعشاریه دو میلیارد دالر برای چهار سال آینده."

بیش از ۷۵ کشور و ۲۵ سازمان و نهاد اشتراک کننده گفتند که این پول تا سال ۲۰۲۰ میلادی در امور ملکی عمدتاً برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در حاشیۀ کنفرانس در صحبت با خبرنگاران دیروز در بروکسل گفت، جامعه جهانی یکبار دیگر ثابت ساخت که در کنار افغانستان است و بخاطر اعتماد بالای حکومت وحدت ملی حاضر به اعلان وعدۀ کمک دراز مدت با افغانستان شده‌است.
دونالد توسک رئیس شورای اروپایی در سخنرانی خود گفت که باوجود چالش های فراوان کشورهای تمویل کننده، جامعه جهانی پس از پانزده سال حضور در افغانستان هنوز هم به ادامه کمک با حکومت و مردم افغانستان متعهد است.
مقامات افغان با اختتام نشست بروکسل اعلام کردند که جامعه جهانی تعهد کمک ۱۵.۲ میلیارد دالر را به افغانستان کرده‎است.