26
جمعه, حمل

مسوده بودجه سال مالی ١٣٩٦ مورد تایید کابینه قرار گرفت

Typography

جلسه خاص کابینه به تاریخ ۱۶ عقرب به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزار شد و بر علاوه موضوعات دیگر، مسوده سند بودجه ملی ١٣٩٦ مالی را در پرنسیپ تائید نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه: وزارت ماليه توانست بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را يك ونيم ماه قبل از تكميل سال مالي بادرنظرداشت امکانات مالی، قانون اساسی کشور، موثریت و مثمریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن ، ایجاد شغل، ظرفیت مصرف واحد های بودجوی و توجه بیشتر به ولایت کمتر انکشاف یافته ترتیب و به جلسۀ کابینه ارائه نمايد.
قراراست سند بودجه سال مالی ۱۳۹۶ روز سه شنبه آینده به مجلس عمومی مشرانو جرگه و سپس به ولسی جرگه برای تصویب ارائه گردد.
همچنان در جلسه ديروزی كابينه در رابطه به میکانیزم تطبیقی تعهدات کنفرانس بروکسل و طرح تعديل ماده دوازدهم قانون مبارزه با فساد اداري نیز بحث همه جانبه صورت گرفت.