نيروهاى امنيتى افغان: يک فرمانده زندگى اش را بخاطر در اهتزاز آوردن پرچم افغانستان بجاى پرچم هراس افگنان به مخاطره انداخت.

Typography

در تپه شاه منصور ولايت ارزگان، ميتوان شاهد زندگى مردم بود. روش زندگى مطابق با اصول اسلامى و ايفاى وظيفه بخاطر حمايت خانواده. اين قطعه زمين، همچنان توسط طالبان بخاطر به مخاطره انداختن زندگى مردم بيگناه که در ولسوالى ترينکوت زندگى ميکنند، مورد تصرف قرار گرفته است، مکانيکه آنها پرچم ناپاک شان را به اهتزاز درآورده بودند.

پرچم سفيد بيشتر در اهتزاز نماند، شير مردان نيروهاى دفاعى و امنيتى افغان شجاعانه در مناطق دشوار مبارزه  نموده اند. بى ثمر ساختن حملات دشمن و راه اندازى حملات شجاعانه ميتواند قلب هاى ما را از افتخار مملو سازد، با درک اينکه آنها فرزندان ما هستند و ملت ما را محافظت ميکنند.

با پوشش زرهى اندک و حمايت برادران اردوى ملى افغان، فرمانده احمد، جان خويش را در معرض خطر تيراندازى طالبان همراه با پرچم در دست داشته سه رنگ خويش که متشکل از سبز، سرخ و سياه ميباشد، قرار داد. 

با وجود اينکه حملات طالبان تشديد يافتند، فرمانده تولى نيروهاى حملات سىيار به هدف خويش دست يافت که به زمين زدن همان پرچم طالبان بود. همينکه او به هدف خود دست يافت، پرچم طالبان را به زمين درآورد و پرچم جمهورى اسلامى افغانستان را با حملات متواتر و شجاعانه به اهتزاز درآورد. در حال حاضر، هر شخص ميتواند گواه زندگى روزمره بسيار خوب مردم باشد، حالانکه امنيت مردم توسط شيرمردان نيروهاى امنيتى تامين ميشود.