17
پنجشنبه, میزان

بازسازی پل آلچین درقندز

Typography

منصور یک تن از تاجران سمنت درقندز میخواهد اجناس باکیفیت و با قیمت نازل را از بازار های بین المللی وارد و به اندازه کافی پول بدست میاورد تا از خانواده اش حمایت نماید.

Alchin bridge

فیروز باشنده ولسوالی امام صاحب میخواهد به خانه یکی از اقراب اش که مریض است و درآنسوی دریا زنده گی میکند,و نیاز به مراقبت دارد, برود.
اینها روایات مردم محل میباشد که زنده گی شان با ایجاد پل آلچین در شمال قندز بهبود یافته است.
یک ماه قبل, موترهای منصور و فیروز از روی پل عبور میکرد و این کدام موضوع مهم نبود, چون از روی این پل روزانه هزاران بار عبور ومرور صورت میگرفت.
همچنان راننده گان به طول 35 کیلومتر شاهراه  که ولسوالی مارجه را به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند وصل می سازد, و همچنان شاهراه قندز- تخار را برای دیدن دوستان و اقراب شان عبور مینمایند.
این شاهراه ها و پل ها نشان دهنده تعهد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با مردم محل و همچنان نشان دهنده موفقیت دولت بر دشمنان صلح و ثبات میباشد.
اگر دنبال روایت میباشید که در افغانستان چه میگذرد، گزارش پل آلچین یا یکی از این راه های دیگر مثال خوب میباشد.


دشمنان صلح وثبات در شبکه های انترنتی لاف وگزاف میزدند که آنها هرگز پل ها را تخریب نمی کنند, اما به زودی یکی از پل های مهم در قندز را تخریب نمودند.
که بعدا توسط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان این پل حیاتی و ترانسپورتی مردم قندز را درچند روز محدود ترمیم و درباره مورد بهره برداری سپردند.
این یک روایت مختصر میباشد که درسراسر افغانستان تکرار میشود.
اول: دشمنان صلح وثبات دروغگو اند.
دوم: دشمنان صلح و ثبات افغانستان اعمال را انجام میدهند تا زنده گی باشنده گان محل مشکل گردد.
سوم: حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی ودفاعی افغان برای کمک و نجات آمده اند.
پس ما باید چگونه عکس العمل نشان دهیم؟
 اینطور: به دشمنان صلح و ثبات هرگز اعتماد نکنید. آنها اعمال را انجام میدهند تا زنده گی شما به خطر و مشکل مواجه گردد.
قدم بعدی  این است که همیشه و به شکل فعال از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی ودفاعی افغان حمایت نماید. دولت و نیروهای امنیتی افغان کسانی اند که بارها به اثبات رسانیده اند که آنها برای منافع شما کار میکنند. آنها پل ها و سرک های شما را اعمار و احیای مجدد میکنند, و همچنان مکاتب و شفاخانه ها را ایجاد میکنند, که دشمنان صلح و ثبات افغانستان سخت در تلاش اند تا از آن جلوگیری نمایند.
این کار بسیار ساده است. به کسانیکه  پل های شما را تخریب میکنند نه بگوید. و از آنهایکه پل های شما را آباد میسازند, حمایت کنید.