22
پنجشنبه, اسد

افغان ها مردمان صلح دوست اند و به همین دلیل تا حال زیر بار هیچ کسی نرفته اند. این ملت، همواره قربانی هایی به خاطر کشور، آزادی و عزت خود داده است. امسال هم افغان های عزیز نودوهشتمین سالروز استقلال کشور را با برنامه های مختلف جشن گرفتند. شهروندان کشور همه با بیرق سه رنگ به جاده ها برآمده و از این روز پرمیمنت تجلیل نمودند.

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) که به منظور اصلاحات مورد نیاز و دسترسی بهتر مردم به خدمات ، در نهاد های دولتی راه اندازی شده بود، در سال 1395 نسبت به سال های گذشته پیشرفت ها و دستاورد های زیادی داشت.

مطالب بیشتر...