23
پنجشنبه, ثور

جلسه ربع وار ریاست عمومی تفتیش بررسی و ارزیابی برگزار گردید

Typography

audit-meeting

در این جلسه الهام الدین مظهر رئیس عمومی تفتیش ، بررسی و ارزیابی  و دیگر روسا و کارمندان ریاست عمومی تفتیش بررسی و ارزیابی اشتراک داشتند .

در ابتدا گزارشات که از طرف کارمندان ریاست عمومی تفتیش بررسی و ارزیابی جمع اوری شده که این گزارشات شامل سه بخش عمده میباشد: مستوفیت ها ، گمرکات و یک پروژه بانک جهانی (GFA) که در وزارت انرژی و آب تطبیق میشود ، که توسط مسئولین مربوطه گزارشات در مورد ارایه گردید .در اخیر رئیس عمومی تفتیش بررسی و ارزیابی با اظهار امتنان از کارکرد ها و دستآورد های کارکنان شان در ربع اخیر و افزود: که در سال آینده 31 پروژه بانک جهانی را مورد بررسی و تفتیش قرار خواهند داد .