رستورانت های خوبتر در کابل

Typography

better-resturant-in-kabul-1

با پيشرفت های اقتصادی اخير، فرصت های كاری در همه عرصه ها بشمول رستوران ها بيشتر مساعد شده است.

طعم خوشمزه و متفاوت ماهی  و چپس در يکی از  رستورانت های
زنجيره يی غذای فوری “فست فود”که اخيراً درچهار راهی عبدالحق شهرکابل افتتاح شده، توجه باشندگان کابل را به خود جلب کرده است.بشير حليم مالک اين رستورانت زنجيره يی  به فرصت های  سرمايه گذاری  پی  برده است. او گفت:“افغانها و بخصوص جوانان به غذای  فوری
“فست فود” علاقه فراوان دارند، از اينرو خواستم اين رستورانت را در کابل افتتاح نمايم.” بهبود امنيت،روی  کارآمدن حکومت وحدت ملی  و تقاضا بازار دلايل اصلی  به خاطر سرمايه گذاری  برای  آقای  حليم می  باشد.

better-resturant-in-kabul-2


“دولت جديد، امنيت و رونق تجارت دليل اصلی  سرمايه گذاری  برای  من بوده است. چهارصد هزار دالر را به خاطر گشايش اين رستورانت سرمايه گذاری  نموده ام.” آقای  حليم با اظهار اين مطلب افزود:“زمينه کار را برای  22 تن فراهم نموده ام و قرار است در آينده چندين نمايندگی  ديگر را در بخش های  پايتخت و ولايات نيز افتتاح نمايم.”
محمد ابراهيم شمس معاون اداره حمايت از سرمايه گذاری  افغانستان (آيسا) که با تلويزيون صدای  امريکا صحبت می  کرد، اين کار آقای  حليم را استقبال کرده گفت:“اين برای  مردم و جوانان يک خبر خوش است و نشان ميدهد که اقتصاد کشور روبه بهبود است.”
طعم خوشمزه ماهی  و چپس، توجه مشتری  جديد مانند سلطان عزيز را به خود جلب کرده است. وی  گفت:“جای  خوشی  است که افغانها به همچو رستورانت ها به معيار های  بين المللی  دسترسی  دارند.”بخت محمد يکی  ديگر از مشتريان جوان که از ولايت قندهار به کابل آمده نيز خرسند است که در همچو رستورانت غذا صرف می  کند. وی  گفت:“ازاينکه برای  نخستين بارچنين غذا را امتحان می  کنم، خرسند هستم. از دولت ميخواهم زمينه و فرصت های 
سرمايه گذاری  های  بيشتر را برای  تجار افغان و خارجی  فراهم کند.”