23
جمعه, اسد

به ادامه ملاقات های کاری

Typography

mrrd

نصیر احمد «درانی» وزیر احیأ و انکشاف دهات با آقای جوسلین «میسون» معاون اداره انکشافی ملل متحد برای افغانستان در دفتر کار اش ملاقات نمود.

در این ملاقات ؛ وزیر احیأ و انکشاف دهات از مساعدت های پروگرام انکشافی ملل متحد در جهت تطبیق پروژه های عام المنفعه در قریه های سرتاسر افغانستان اظهار قدر دانی نموده ، با توضیح پالیسی جدید این وزارت؛ خواستار کمک های بیشتر آن سازمان؛ بمنظور تداوم روند عرضه خدمات گسترده و متوازن به روستائیان شد که از طریق برنامه جدید انرژی روستایی تحقق می یابد. متقابلاً معاون اداره انکشافی ملل متحد برای افغانستان؛ دوام هر نوع کمک و همکاری آن نهاد را به جانب وزارت احیا و انکشاف دهات وعده سپرد.