22
پنجشنبه, اسد

رييس و معاونين شوراى عالى صلح تعيين شدند

Typography

hpc-new-chiefرهبرى شوراى عالى صلح انتخاب گرديد و قرار است که در جريان هفتۀ جارى، تمامى مقامات بلندرتبه و وزراى متباقى حکومت تعيين شوند.

جاويد فيصل معاون  سخنگوى رياست اجرائيه به تاريخ(٢حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که پيرسيداحمدگيلانى رييس حزب محاذ ملى به حيث رييس شوراى عالى صلح، و محمدکريم خليلى و خانم حبيبه سرابى به حيث معاونين انتخاب شدند.
خليلى، در زمان حکومت حامد کرزى رييس جمهور پيشين، معاون دوم رياست جمهورى؛ و خانم سرابى، به حيث والى باميان بود و فعلاً به حيث مشاور رياست اجراييه کار ميکرد.
فيصل همچنان گفت که عطاءالله سليم، مولوى خبير، حاجى دين محمد و مولوى خدام نيز به حيث معاونين شوراى عالى صلح تعيين گرديده اند.
وى همچنان افزود که محمد ايوب رفيقيى به حيث رييس دارالانشاى شورا و و فاروق بشير و فرهادالله فرهاد، به حيث معاونين اين رياست تعيين شدند.
قبل از اين، يک منبع نزديک به حکومت وحدت ملى، که از ذکر اسمش خود دارى کرد، به تاريخ(٢حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که مشوره ها ميان رييس جمهور و رييس اجراييه حکومت، درمورد تقرر مقامات دولتى متباقى، به مرحلۀ نهايى رسيده و بر موارد زياد توافق صورت گرفته است.
يک منبع حزب محاذ ملى، به پژواک گفت که پيرسيداحمد گيلانى، به شکل رسمى به حيث رييس شوراى عالى صلح تعيين شده؛ اما منبع در مورد مقررى هاى ديگر در اين شورا معلومات نداد.
منابع حکومتى ميگويند که در جريان هفتۀ جارى، وزراى متباقى کابينه، شاروال کابل و لوى څارنوال کشور نيز تعيين خواهند شد.
هر چند منبع مذکور، معلومات بيشترى را در اين مورد ارايه نکرد؛ اما گفته ميشود که فضل  احمد معنوى رييس پيشين کميسيون مستقل انتخابات، به حيث لوى څارنوال معرفى خواهد شد.
گفته ميشود که در جريان هفتۀ جارى، رؤساى جديد شمارى از بانک ها نيز انتخاب خواهند شد. همچنان سفراى جديد در کشورهاى خارجى و شمارى از مقامات جديد  در يکتعداد وزارت ها توظيف ميشوند.