سنگ مرمر ننگرهار - ويژگی افغانستان

Typography

Nangarhar-marble-1

کشفيات اخير و پيشرفت در صنعت سنگ مرمر و استخراج آن از معادن به ويژه در ولايت ننگرهار، يک افغانستان مرفه را نويد ميدهد. يکی از اين کشفيات در ولايت ننگرهار همانا سنگ سفيد مرمر  است.  اين سنگ با ارزش که در سطح ملی و بين المللی از شهرت خوبی برخوردار است، ثابت ميسازد که سبب پيشرفت و رفاه افغانستان خواهد شد.

به اساس گفته های مقامات رياست معادن ولايت ننگرهار، عوايد که توسط سکتور معادن جمع آوری شده، در سه سال گذشته همه ساله 50 در صد افزايش داشته است. انجنير شکرالله طلوع رئيس معادن ولايت ننگرهار گفت، محدود کردن فساد، جلوگيری از استخراج غير قانونی معادن و مبارزه با قاچاقبران سنگ های معدنی سبب شده تا از معادن در اين ولايت بصورت درست استفاده صورت گيرد. 
“عوايد جمع آوری شده از اين صنعت  به خزانه دولت تحويل داده ميشود. رياست معادن ولاين ننگرهار 169 ميليون افغانی را در سال 1391 و 190 ميليون افغانی را در سال 1392 و 280 ميليون افغانی ديگر را قرار است  در سال 1393  به بودجه دولت انتقال دهد. بسيار خوشحال هستيم  و اين وظيفه ما است تا در رشد اقتصاد کشور و مردم خويش سهم داشته باشيم.” اين مطلب را انجنير طلوع اظهار داشت. 
انجنير طلوع تصريح کرد، نيروهای ملی امنيتی افغان نقش کليدی در تامين امنيت، مبارزه با قاچاقبران و جلوگيری از استخراج غير قانونی معادن در بخش های مختلف ولايت ننگرهار داشته است. وی افزود:“طور مثال به کمک نيروهای امنيتی از استخراج سنگ کروميت جلوگيری بعمل آمده است.” 
سنگ مرمر افغانستان از قبل در بازار های بين المللی يک سنگ شناخته شده است.  انجنير طلوع گفت:“در حال حاضر سنگ مرمر و سنگ ريزه های آن به چين، هالند، و ساير کشور های آسيايی و اروپايی صادر ميشود که  پس از پروسس در بخش ساختمانی از آن استفاده ميشود.”

Nangarhar-marble-2


ايمل محمد، مالک فابريکه ملی پروسس سنگ معدنی در شهر جلال آباد ميگويد:“در گذشته، سنگ های معدنی را در پاکستان پروسس می کرديم، اما پس از تاسيس دولت جديد در کشور، ما فابريکه پروسس را در جلال آباد ايجاد کرديم. مانند دولت و نيروهای امنيتی، ما نيز می خواهيم در پيشرفت و انکشاف افغانستان اشتراک نمائيم.”
وی افزود:“ما حالا با بازار های منطقوی و جهانی رقابت داريم. از دولت به خاطر تامين برق 24 ساعته امتنان می کنيم.  اين کار مصارف را کاهش و توليدات را افزايش داده و در ضمن سبب شده است تا عوايد بيشتر بدست بياوريم. همه ميدانيم که اين همه بدون کمک دولت ناممکن بود. از اينزو  از پرداخت ماليه  به دولت خرسنديم.”
 محمد ايمل بر جذب سرمايه گذاری و شرکت ها در بخش معادن و ديگر صنايع  که باعث ايجاد فرصت های شغلی و عوايد ميشود، تاکيد کرده گفت:“در فابريکه و همچنان در معدن بيشتر از 150  کارمند او مصروف کار است.”
نذير احمد نويد يک کارشناس اقتصادی در ولايت ننگرهار معتقد است که ارزش معادن افغانستان به تريليون ها دالر ميرسد. او گفت:“در افغانستان معادن دست نخورده مانند طلا،  يورانيوم، مس، سنگ های قيمتی و ديگر معدنيات وجود دارد. 
با  انکشاف ظرفيت سکتور معادن، اقتصاد افغانستان مانند  کشور شاهی عربستان و ساير کشور های ثروتمند ديگر، رشد خواهد کرد.”