کندز و پروژه های انکشافی

Typography

Kondoz

با تطبیق (۱۸) پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احیأ و انکشاف دهات در ولایت کندز ؛ (۴۶۱۸) خانواده روستایی به سهولت های لازم دست یافتند.

این پروژه ها شامل اعمار سه مرکز اجتماعی، حفر (۷۳) چاه آب آشامیدنی، احداث سرک های روستایی، ساختمان پلچک ها و تمدید لین برق شهری بوده ، که به هزینه بیش از (۲۰) ملیون و (۳۰۰) هزار افغانی در قرأ مختلف ولسوالی‌های امام صاحب و دشت ارچی تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده شد.