22
جمعه, حوت

پیلوتان طیاره های جنگی درفاریاب تقدیر شدند

Typography

چهارتن از پیلوتان طیاره های جنگی ام دی -530 امریکایی ازسوی والی فاریاب دیروز مورد تقدیر قرارگرفتند.

سید انور سادات والی فاریاب گفت، چهارتن از پیلوتان طیاره های جنگی که درسرکوبی لانه های طالبان مسلح حین عملیات ظفر 22 درمربوطات ولسوالی غورماچ، قیصار و المار از خود قهرمانی ها نشان داده بودند تقدیر شدند.
ازسوی هم این پیلوتان از داشتن هرگونه آمادگی و تلاش بخاطر دفاع از نوامیس ملی، حمایت از قوت های زمینی در جریان وظایف و سرکوب لانه های طالبان مسلح اطمینان دادند.