17
دوشنبه, جوزا

تهیه آب آشامیدنی برای (۵۰۰) خانواده

Typography

به هزینه(۲) ملیون و(۷۴۴) هزار افغانی کار یک شبکه آبرسانی در قریه سرسنگ پکتیا تکمیل و برای(۵۰۰) خانواده روستایی آب پاک آشامیدنی مهیا گردید.

این پروژه شامل اعمار یک شبکه آبرسانی به طول(۱۵۰۰) متر؛ دربرگیرنده حفر چاه عمیق، ساختمان یک ذخیره آب به ظرفیت (۲۰) هزار لیتر و نصب(۱۷) شیردهن و برق آفتابی می باشد که به کمک مالی اداره یونیسف از طریق برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری  وزارت احیا و انکشاف دهات به پایه اکمال رسیده و روستائیان عملآ از آن استفاده می کنند.