کمک به ده ها خانواده نیازمند درفراه

Typography

برای یک صدو هفتاد و هفت خانواده بیجاشده از ولسوالی های پشترود و بالابلوک ولایت فراه مواد غیرغذایی توزیع گردید.


food donationsاین بیجا شد گان که بیشتر شان از ولسوالی پشترود اند از کمک ها ایکه برای شان صورت گرفته است اظهار خرسندی نمودند.
سخنگوی والی فراه گفت: این کمک ها از سوی دفتر یونسف به همکاری آمریت مهاجرین صورت گرفته و درنظر است که برای بیجا شدگان متذکره مواد غذایی نیز توزیع خواهد گردید.