17
دوشنبه, جوزا

بهره برداری صدها پروژه انکشافی و آغاز کار قیرریزی یک جاده درهرات

Typography

همزمان با بهره برداری از چهارصدو دو پروژه عام المنفعه، کار ساختمان و قیرریزی پنج کیلومتر سرک، در ولسوالی انجیل و ساختمان  و جغل اندازی بیش از هشت  کیلو متر سرک  در ولسوالی گذره ولایت هرات آغاز شد.


uplift project 5این پروژه ها با بیش ازپنجاه ودوملیون  افغانی از سوی نصیر احمد درانی وزیراحیاء و انکشاف دهات  و محمد آصف رحیمی والی هرات آغازگردید.
وزیر احیاء وانکشاف دهات گفت: این پروژه ها از طریق برنامه های راه سازی روستایی، آبرسانی و حفظ مراقبت برنامه همبستگی ملی تطبیق گردیده است.
براساس معلومات ارایه شده از سوی آقا محمد صدیقی رییس احیاء وانکشاف دهات از جمله پروژه های تکمیل شده ،  به تعداد سه صدو نود وشش پروژه به ارزش بیش از دوصدو پانزده ملیون و شش صد هزار  افغانی از طریق برنامه کاریابی و حفظ و مراقبت همبستگی ملی در ولسوالی های انجیل، کرخ و کهسان و (6) پروژه از طریق برنامه آبرسانی و حفظ الحصه محیطی  شامل حفر چاه های آب آشامیدنی و تبدیل انرژی از جنراتور به سولر، به ارزش سیزده ملیون ودوصد هزار افغانی به بهره برداری سپرده شد.
الحاج آقامحمد صدیقی رئیس احیاوانکشاف دهات ولایت هرات درمراسم گشایش این پروژه ها گفت:  پروژه های پروگرام حفظ و مراقبت که شامل ترمیم و حفظ و مراقبت سرک ها, کانال ها, کاریز ها, دیوارهای استنادی, شبکه های آبرسانی, مجتمع های فرهنگی, مکاتب و ترمیم پروژه های آبیاری میباشد به بیش از دوازده هزارو هفت صد روز کاری را برای کارگر ان ماهر  و به تعداد چهارصدو هفتاد هزار روز کاری را برای کارگران غیر ماهر مساعد کرده است و همچنان از 6 پروژه آبرسانی به تعداد چهارهزارو هفت صدو چهل وهفت  فامیل مستفید گردیده اند.