آغازساخت دوپروژه بزرگ زیربنایی درهرات

Typography

دو پروژۀ بزرگ زیر بنایی با ارزش سیزده میلیون و پنج صد هزار افغانی در ولسوالی اوبه ولایت هرات آغاز شد.


uplift project in wardakهزینۀ این پروژها که درآن سواحل دریا تحکیم می یابد،  از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب کشور پرداخته می شود.
مسولان وزارت انرژی هدف از ساخت این پروژه ها را تحکیم سواحل ، جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی و مناطق مسکونی در فصل زمستان می دانند.
شرکت های قرارداد کننده تعهد کردند که کار این دو پروژه را در ظرف 4 ماه تکمیل کنند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید کاراین شرکت ها توسط تیم انجینیران حوزه عمومی و حوزه فرعی هریرود-مرغاب نظارت و ارزیابی می شود.