17
دوشنبه, جوزا

محمد اشرف غنی: در سه سال آینده هرات و شیرخان بندر را وصل می کنیم

Typography

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت کندز دیدار کرد.

linking to regional markets 3به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این دیدار که در ارگ انجام شد، در آغاز انجنیر محمد دین همدرد رئیس شورای مردمی کندز و انجنیر فرید افضلی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از تلاش های رئیس جمهور در زمینه تامین صلح و انکشاف زیربناها در کشور و توسعه همکاری های اقتصادی منطقوی، قدردانی نمود.
آنان مشکلات مردم، دهاقین و کوچیهای ولایت کندز را در عرصه های امنیت، زیربنا، معارف، زراعت و مالداری بیان داشتند و خواهان اصلاحات در ادارات محلی کندز و ایجاد سهولت های لازم بخاطر فعالیت سکتور خصوصی و جذب سرمایه گذاری ها در آن ولایت گردیدند.
رئیس جمهور کشور پس از استماع سخنان آنان، از اینکه مشکلات مردم ولایت کندز را به وضاحت بیان کردند، تشکری نمود و همکاری بزرگان، متنفذین، علما و تمام اقشار مردم را در عرصه تطبیق اصلاحات مهم دانست.
رئیس جمهور گفت که بخاطر پایان جنگ در کشور، تشخیص ابعاد مختلف جنگ و برای جلوگیری هر بعد جنگ، ترتیب پلان جداگانه مهم است. وی افزود: در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نظم، اصلاح و هماهنگی به وجود آمده است.
رئیس جمهور گفت که کشور ما از ۴۰ سال بدینسو در بحران بسر می برد و بعضی افراد بحران را به نفع خویش می دانند، زیرا بحران برای آنان به منفعت مبدل شده است.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان به یک بخش جدا ناپذیر آسیا مبدل شده و همکاری های اقتصادی منطقوی بیشتر شده است. وی افزود که چین قانع شده است که راه ابریشم از افغانستان بگذرد.
محمد اشرف غنی گفت که شیرخان بندر، حیرتان، آقینه و تورغندی سلسلۀ بنادر خشکه کشور را تشکیل می دهند و در سه سال آینده هرات و شیرخان بندر را وصل می کنیم که با اتصال آن نظام اقتصادی افغانستان باثبات می گردد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که اولین تمرکز ما در شمال کشور در ایجاد راه آهن و دوم انتقال برق است. وی افزود: از این طریق افغانستان را به مرکز ثقل همکاری های منطقوی مبدل می کنیم.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که کندز از یک طرف در حال مبدل شدن راه اتصال چین و ایران و از جانب دیگر راه وصل چین و ترکمنستان می باشد. وی افزود که حکومت متعهد است تا سهولت های لازم را برای جذب همکاری سکتور خصوصی و سرمایه گذاری آنان و همچنان تطبیق اصلاحات و پروژه های انکشافی در ولایت کندز فراهم نماید.