23
جمعه, اسد

نمک تخار به ولايات ديگر صادر ميشود

Typography

salt-mine

مسوولان ریاست معادن ولایت تخار، از صادرات نمک معدن تاقچه خانۀ ولسوالی نمک آب، به شماری از ولایات ديگر خبر میدهند.

تخار، از جملۀ ولايات شمالشرق بوده و داراى ۴۶ معدن مختلف است که در شمارى از آنها بيش از۱۵۰۰ کارگر، مصروف کار میباشند.
از جملۀ این معادن، یکی هم معدن نمک تاقچه خانه در ولسوالی نمک آب است.
در گذشته، نمک معدن تاقچه خانه بصورت غیرفنى  استخراج و توسط تیشه به شکل خشت استفاده مى شد ومردم، آن را خودسرانه عرضه ميکردند؛ اما ازسال ١٣٨٤ بدينسو اين معدن با يک شرکت داخلى قرارداد شده و استخراج آن، به شکل قانونى در آمده است.
مسوولان رياست معدن ميگويند که قرارداد معدن را با اين شرکت، به علتى که استخراج نمک ابتدايى و کم بود، دو ماه قبل فسخ نموده و با يک شرکت ديگر داخلى به نام (ویسکو) برای ١٠ سال، سالانه دربدل پرداخت فی تُن ۵ دالر و۱۳ سنت، قرارداد کرده اند و اکنون مقدار استخراج آن بلند رفته است.
به گفتۀ آنها، هنوزحجم معدن نمک تاقچه خانه مشخص نشده؛ اما معلومات مسوولان معادن نشان ميدهد که دراين معدن، چهار هزار متر مکعب نمک موجود است.
انجنیر فدامحمد "تاشی" رئيس معادن  تخار ميگويد كه درين معدن، بيش از۱۵۰كارگر مصروف استخراج نمک طعام بوده و روزانه الی ۱۰۰ تُن نمک استخراج میگردد.
وی به آژانس خبری پژواک گفت كه نمک تاقچه خانه، بصورت خشتی وبعضاً توسط آسیاب آرد شده وبه ولایات بدخشان، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، کابل و برخی ولایات ديگر صادرميشود.
تاشى، كيفيت و قيمت اين نمک را به تناسب نمک خارجى به ويژه هندوستان، پاكستان وايران بهتر خوانده، افزود که قیمت یک تُن نمک دركشورهای خارجی ۵ دالر معادل بيش از ٢٥٠ افغانى است؛ درحالیکه یک تُن نمک طعام وطنی ۶۴٠ افغانی به فروش میرسد.
رئيس معادن  تخار گفت که عواید معدن تاقچه خانه، طی ۹ ماه سال روان به بیش از هفت میلیون و٨٠٠  هزارافغانی  ميرسد.
ازسوى ديگر، مردم برمصرف توليدات وطنى تاكيد نموده، ميگويند كه اگر نمک به صورت فنى استخراج و بسته بندى شود، به خارج از کشور نيز صادر خواهد شد.
بشيراحمد يكتن ازدكانداران شهرتالقان گفت: "قبلاً مردم ازنمک تاقچه خانه استفاده ميكدن، حالى كه ازديگه ولايت ها تصفيه شده مى آيه، بيشترمردم ازآن استفاده ميكنن."
يک فابريکۀ نمک در ميمنه مرکز ولايت فارياب فعال است و بشيراحمد ميگويد که  اين نمک آیودین دار، در فابريکه ها تصفيه شده و در پاکت های مرغوب در بازار دربدل ۳۰ الی ۵۰ افغانی عرضه میشود.
اين دکاندار افزود که نمک تاقچه خانۀ تخار، ذريعۀ آسياب آرد ميشود و اگر به شکل فنى استخراج و بسته بندى بهتر شود، هم در داخل کشور خريدار بيشتر پيدا نموده و هم به خارج از کشور صادر خواهد شد.
اما مسوولان صحت عامۀ تخار ميگويند که در چند سال اخير، دو فابريکۀ توليد نمک در شهر تالقان ايجاد گرديده که نمک را بعد از علاوه کردن، آيودين به بازار عرضه ميکند.
داکتر حفيظ الله صافى به پژواک گفت که اکثر نمک تاقچه خانه، درين دو فابريکه با علاوه کردن آيودين، پروسس شده و به فروش رسانده ميشود.
وى افزود که رياست صحت عامه، آيودين را به صورت رايگان به اين فابريكه ها ميدهد وفابريكه ها، نمک آيودين دار را توليد و به دسترس مردم قرارميدهد.  نمک آيودين دار، صحى بوده و در کاهش مرض جاغور نيز موثر است.