17
دوشنبه, جوزا

چهارعضو تیم بایسکل رانی کشور به هند میروند

ورزش
Typography

تیم ملی بایسکل رانی کشور برای شرکت درمسابقات آسیایی آمادگی میگیرند.

محمد صادق صادقی رییس فدراسیون بایسکل رانی کمیته ملی المپیک گفت، به همین منظور اعضای اناث تیم ملی بایسکل رانی درولایت ننگرهار درقرنطین بسرمی برند تا برای شرکت دراین مسابقات آماده شوند.
به گفته صادقی رقابت های بایسکل رانی کشور های آسیایی به میزبانی هند از پنجم تانهم ماه فبروری 2017 درآن کشور برگزار میگردد  و دراین رقابت ها از افغانستان دو بایسکل ران دختر و دو پسر شرکت خواهندکرد.