مکتب مسلکی برای اردوی مسلکی

Typography

professional-school-for-army

آموزش و تجهيز نيروهای ملی امنيتی افغانستان در اولويت های جامعه بين المللی قرار دارد. همچنان تعهد ايجاد يک اردوی نيرومند پا برجا است.

يکی از دستاورد های مهم جامعه بين المللی در راستای ايجاد يک اردوی نيرومند، قوماندانی مکتب تامينات محاربوی اردوی ملی می باشد که در آن سربازان و افسران اردوی ملی و پوليس ملی آموزش می بينند. 
دگروال احمد پرويز بريالی قوماندان اين مکتب از همکاری جامعه بين المللی به خاطر آموزش و مشوره قدردانی کرده گفت:“مکتب تامينات محاربوی در سال 1384 تحت نام مرکز رانندگان تاسيس شد. پس از آن اين مرکز به شکل امروزی يعنی مکتب ارتقاع کرد.  در حال حاضر چهار مکتب ديگر از قبيل مکتب لوژستيک، مکتب منابع بشری، مکتب مالی و مکتب تخنيک در جمع مکتب تامينات فعاليت دارد.” 
دگروال پرويز به مجله صدای آزادی گفت که در گذشته  امور آموزش و نظارت اين مکتب توسط نيروهای بين المللی کمک به امنيت (آيساف) صورت ميگرفت. همچنان در برنامه های بعدی، آموزش در باره وسايط زرهی ضد ماين نيز گنجانيده شده است.  اخيراً 250 واسطه نقليه موسوم به امرپ از سوی قوای ايتلاف به نيروهای ملی امنيتی افغانستان سپرده شده است.

professional-school-for-army-2

professional-school-for-army-1


دگروال پرويز افزود:“پوليس ملی افغانستان يکجا در پهلوی برادران شان در اردوی ملی آموزش می بينند.  آنها شيوه های استفاده  از سلاح، تخنيک، مخابره، توپچی، مالی و منابع بشری را آموزش می بينند.”
دويم څارن، عبدالبصير افسر نظم عامه پوليس ملی  گفت:“چهار هفته قبل به اين مکتب معرفی شدم. اين کورس را بسيار خوش دارم، زيرا از اين طريق ميتوانم به همقطارانم در ميدان جنگ کمک کنم.”
تورن عصمت الله  افسر اردوی نيز در اين مکتب مصروف آموزش است.  وی گفت: “فراگيری جنبه های مختلف امور مالی برای اردوی ملی افغانستان بسيار مهم و حياتی است.  معاشات اردو از طريق حساب بانکی اجراء می شود. من علاقنمد ياد گيری کمپيوتر و سيستم بانکداری هستم تا بتوانم تنخواه پرسونل اردو را اجراء کنم.”
بريد مل احمد شبير از قول اردوی 209 شاهين که مصروف فراگيری مسلک مخابره است، ميداند که مخابره در ميدان حرب بسيار مهم و حياتی است.  مکتب تامينات محاربوی اردوی ملی نقش کليدی در آموزش نيروهای ملی امنيتی افغانستان دارد و تا حال 20 هزار سرباز و افسر از اين مکتب فراغت حاصل کرده است.