همکاری متقابل

صحت
Typography

Free treatment in the hospital puts smile in the face of Abdul Shah (left in the picture) a resident of Surkh-e Parsa.

با گسترش حاکميت قانون و تامين امنيت سراسر کشور، همکاری مردم با نيروهای امنيتی بيشتر شده است. نيروهای امنيتی افغان در ولايت پروان مساعی مردم را درک کرده است و  تلاش می کنند  تا از آنها حمايت همه جانبه نمايند.

در مرکز آموزش پوليس پروان، نيروهای امنيتی امور يک شفاخانه را به پيش ميبرند که افراد ملکی در آن درمان ميشوند. اين نوع خدمات و مراقبت به مردم نشان می دهد که حمايت دو جانبه ثمره مثبت می دهد.
طبق گفته های دوکتور بصير رئيس اين شفاخانه، در حدود 130 مريض در روز های مشخص هفته در اين شفاخانه تداوی
می شوند. وی افزود کرد:“درحال حاضر مردم از ولايات پروان، کاپيسا، پنجشير و حتی بعضی بخش های کابل نيز برای تداوی به اينجا می آيند.کارکنان صحيه ما همواره تلاش می کنند تا بهترين خدمات صحی را به همه ارايه کنند.”
تيم بازسازی ولايتی جمهوری کوريا در فراهم ساختن  هزينه و لوازم  بعضی عمليات کمک می کند. در اين مرکز صحيه بيشتر امراض مانند روماتيزم، سرماخوردگی و معده تداوی ميشود.  همچنان ارايه خدمات صحی در اين شفاخانه رايگان می باشد. 

Dr Basir, director of the hospital, says they also provide treatment to civilian patients from Kapisa, Parwan and Panjshir.


عبدالشاه يکتن از محاسن سفيدان ولسوالی سرخ پارسا به بيماری روماتيزم مبتلا است و در فصل سرما مريضی اش بيشتر ميشود. وی از توجه و مراقبت نيروهای امنيتی افغان در ولايت پروان  قدردانی کرده گفت:“از عرضه خدمات صحی دوکتوران اين شفاخانه بسيار خرسند هستم. ادويه که به ما داده ميشود رايگان و بسيار موثر است.”
توجه و مراقبت که از باشندگان ولايت پروان صورت می گيرد، تاثير مثبت بجا ميگذارد. عبدالواحد يک باشنده ولايت پروان در حالی که با يکتن از اقارب سالمند و مريض  خويش در شفاخانه انتظار ميکشيد گفت:“آماده هستيم تا با نيروهای امنيتی کشور همکاری نمائيم، زيرا پيشرفت و آينده کشور بستگی به حمايت آنها دارد.”
محمد يونس صفر يک پژوهشگر و دانشجوی علوم سياسی و نظامی با چنين وعده موافق است.  وی گفت: “اگر به تاريخ جهان نگريسته شود موفقيت و کاميابی نيروهای امنيتی آنها متکی بر حمايت مردم بوده است. در افغانستان نيز ديده شده در جاييکه مردم با نيروهای امنيتی همکاری دارند امنيت نيز در آنجا بهتر است.  اگر مردم افغانستان يک آينده با ثبات و درخشان ميخواهند بايد با علاقه فراوان از نيروهای امنيتی خويش حمايت نمايند.”