ادامه تلاش برای محو پوليو

صحت
Typography

efforts-to-eradicate-polio

افغانستان يکی از چند کشور است که بيماری فلج کننده و مهلک پوليو هنوز در آن وجود دارد. اما مقامات صحت عامه افغانستان تمامی تدابير لازمه را به خاطر محو اين بيماری رويدست گرفته است. اين بيماری عمدتاً اطفال زير سن پنج ساله را اماج قرار ميدهد.

اخيراً بيش از 850 هزار کودک  در کمپاين سه روزه در زون شرق کشور واکسين شدند.در چارچوب اين کمپاين بيش از 600 کارمند صحی و داوطلب برای اين واکسيناسيون به سراسر ولايات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان رفتند.
به اساس اظهارات دوکتور بازمحمد شيرزاد رئيس صحت عامه ولايت ننگرهار، اين برنامه بدون کمک داوطلبان ، بزرگان قومی و علمای دينی صورت گرفته نه ميتوانست. وی افزود“ بزرگان قومی و متنفذين محل در افزايش آگاهی عامه پيرامون اهميت واکسين فلج اطفال نقش اساسی را ايفا کردند.”
مامورين صحت عامه ميگويند که شش مورد مثبت بيماری پوليو در سه ولسوالی ولايات ننگرهار وکنر در سال گذشته ديده شده که مستلزم يک برنامه وسيع سه روزه شد. همچنان مشکلات امنيتی درشش ولسوالی ولايت کنرو نورستان سبب محروميت حدود 22 هزار کودک به برنامه واکسيناسيون گرديد.
مولوی عطاءالله لودين والی ننگرهار از مخالفين مسلح خواست تا حد اقل با نشان دادن احساس بشری مشکلات را برای کارمندان صحی اين واکسيناسيون ايجاد نه کنند.
او در مراسم افتتاح اين کمپاين واکسيناسيون گفت:“همه بايد اين تيم های واکسيناسيون را کمک کنند. اگر شما با آنها کمک نه کنيد، اطفال شما از واکسين شدن محروم شده و ممکن به خطر ابتلا به اين بيماری مواجه شوند.”
اين تلاش های اخير، يکی از شش برنامه سه روزه است که در دو ماه اخير راه اندازی ميشود.
حکومت در مورد اينکه محو پوليو به يک يادگار تاريخی مردم افغانستان مبدل شود، سعی و تلاش دارد . عبدالقهار لودين عضو شورای ولايتی ننگرهارگفت:“ما از وزارت صحت عامه و مردم محلی به خاطر موفقيت اين برنامه امتنان می کنيم.”
مولوی شاه ولی يک عالم دين ميگويد که چگونه ديگر همقطاران وی به خاطر تبليغ اهميت واکسيناسيون  تشويق شده اند: “ ما قبل از اينکه اين کمپاين آغاز شود، در هر قريه خانه به خانه رفته مردم را در مورد اين بيماری و اهميت واکسين در روشنی قرار داديم. منحيث عالم دين وظيفه ما است تا در اين راستا مردم ما را ياری رسانيم.”