فشار بلند خون _ قاتل خاموش

صحت
Typography

Measuring blood pressure

طبق آمار و ارقام شفاخانه ها و کلينيک ها دولتی، مقام های صحى افغان هشدار مىدهند که  آمار بيماران مبتلا  به فشار بلند خون در کشور افزاىش يافته است.

فشار  بلند خون چىست؟
خون برای گردش موثر در عروق بدن از نيرو و فشاری برخوردار است که آن را به نقاط مختلف بدن ميرساند.
اين فشار  بخصوص در جرىان فعاليت جسمى  بلند رفته و در هنگام استراحت کاهش ميابد.  البته بعضى اوقات بنابر دلاىل مختلف صحى،  فشار خون بلند تر از حد متوسط آن مى باشد که اىن حالت از لحاظ طبى بنام فشار بلند خون “هايپرتنشن” ىاد مىشود.
اىن حالت باعث مىگردد که قلب  نظر به حد عادى آن سرىعتر فعالىت نماىد که هر دو ىعنى قلب و شرىان ها را در معرض خطر جدى
مواجه مىسازد.فشار بلند خون باعث بلند بردن خطر حمله قلبى، سکته مغزى، از بىن رفتن گرده ها، آسىب رساندن به چشم و تنگ کردن شرىان ها مىشود. عدم درمان فشار بلند خون مىتواند باعث سکته قلبى و از کار افتادن قلب شود.
علاىم فشار بلند خون
هرچند فشار بلند خون باعث سر دردى، سرگىچى و مشکلات در دىد مىشود، اما اکثرىت مردم  از اىن علاىم نا راحت نه ميشوند. بناً اىن اشخاص فشار خون خود را نىز آزماىش نمىکنند که اىن وضعىت باعث مىگردد تا اشخاص مصاب به فشار بلند خون
تداوى نشوند.
علت اىجاد فشار بلند خون
در بىش از ٩٠ در صد موارد، علت فشار بلند خون نامعلوم مى باشد، اما  بقىه موارد آن قابل تشخىص است، مانند وضع غىر عادى
گرده ها، ايجاد تومور در غده ادرنال و ىا  بندش شريان از بدو تولد که در اىن حالات زمانىکه رىشه اصلى فشار بلند خون تداوى گردد، فشار خون دوباره به حالت عادى خود بر مىگردد.
تشخىص فشار بلند خون
ىگانه راه تشخىص مصاب بودن به فشار بلند خون اىن است که باىد حد اقل هر دو سال ىکبار بخصوص بعد از سن ٤٠ سال فشار خون خود را آزماىش کنىد.
تداوى فشار بلند خون
فشار بلند خون همرا با وزن زىاد (چاقى)، سگرت، کلسترول بلند خون و شکر، خطر حمله قلبى را چند مراتب افزايش ميدهد.