ورکشاپی در مورد مقرره بیمه داوطلبانه صحی خصوصی برگزار گردید

صحت
Typography

insurance

ورکشاپی مشترک بین وزارت مالیه و وزارت صحت عامه به منظور بحث و گفتگو بر روی مقرره بیمه داوطلبانه صحی خصوصی روز سه شنبه 2 ثور 1393 در شفاخانه ابن سینا کابل برگزار شد.

دراین ورکشاپ، آقای عبدالرزاق وحیدی معین اداری وزارت مالیه ، داکتر احمدیان نعیم معین مسلکی وزارت صحت عامه، روئسای بیمه و تفتیش وزارت مالیه و نماینده گان ارگان های مربوطه اشتراک ورزیده بودند.عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه از اشتراک کننده خواست تا نظرات خود را درباره بهبود و توسعه مقرره بیمه صحی خصوصی ارائه نمایند. همچنین او درمورد  توجه به  منفعت عامه مردم  از این مقرره صحبت کرد.در این جلسه، آقای عارف حمید، رئیس عمومی امور بیمه های وزارت مالیه درمورد موثریت و تاریخچه بیمه در افغانستان و قانون بیمه ها صحبت کرد و از نهاد های ذیربط خواست تا از روند بیمه در افغانستان خصوصاٌ بیمه صحی حمایت نمایند.احمد شاه صالحی رئیس عمومی پالیسی وپلان وزارت صحت عامه گزارش را درمورد انواع مختلف بیمه صحی خصوصی ارائه کرد.

منبع: وزارت مالیه