مرض ملاريا در كندز محو شده است

صحت
Typography

malaria-vaccine

مسوولان رياست صحت عامه ولايت كندز، از محو كامل مرض ملاريا طى مدت شش سال بدينطرف در اين ولايت خبر ميدهند.

مرض ملاريا، در سالهاى قبل به گونۀ گسترده ولايت كندز را تحت تهديد قرارداده و حتى به نام ولايت ملاريايى مسمى شده بود؛ اما در سالهاى اخير همزمان با بلندرفتن سطح آگاهى مردم و وقايه اعضاى خانواده ها، اين مرض با گذشت هر روز رو به كاهش است.مسوول كنترول ومراقبت امراض ملاريا و لشمانيا در زون شمالشرق ميگويد كه ازسال ۲۰۰۸ الي ۲۰۱۳ ميلادى، حدود بيش از۵۵۰۰ پشه خانه به صورت رايگان از سوى رياست صحت عامه به اختيار مردم شهر كندز قرارداده شده است.وى بابيان اينکه پشه خانه ها نتايج موثرى رادرپى داشته است، افزود كه در پنج سال گذشته، خون ۴۰۰ تن معاينه گرديده و ازين ميان، درخون ۳۸ تن نمونۀ اين مرض به ملاحظه رسيده که بعداً تحت تداوى قرارگرفته اند.موصوف گفت: "اين رقم به تناسب سالهاى گذشته ۰.۵ درصدكاهش رانشان ميدهد و درعين زمان، تلاشها براى بلندبردن سطح آگاهى مردم نيز جريان دارد."مسوول كنترول و مراقبت از مرض ملاريا افزود كه كارمندان ساحوى آنها با استفاده از تست هاى تشخيصيه، افراد مصاب به اين مرض را درمناطق ملاريايى تداوى ميکنند.درعين حال شهروندان كندز نيز اظهارخوشى ميکنند كه مرض ملاريا درسالهاى گذشته به مثابه يك مرض كشنده درميان مردم عرض اندام كرده بود؛ امادرسالهاى پسين باتوجه به تلاشهاى پيهم مسوولين صحى، اكنون نشانه هاى اين مرض در خانواده ها به مشاهده نميرسد.عجب گل باشندۀ  شهركندز گفت: «ده سابق ده هرخانه يك نفر تا دو و يا بيشتر از آن تب شديد ولرزه ميكردن و بعد معلوم ميشد که ملاريا شدن.»وى به پژواک گفت که حالا رياست صحت عامه، به خانواده پشه خانه توزيع کرده و اين کار، دركاهش اين مرض كمك كرده است.مسوولان رياست صحت عامه كندز، علت و عوامل اساسى كاهش اين مرض را در توزيع پشه خانه ها و بلند رفتن آگاهى مردم  عنوان ميکنند.
ملاريا يكنوع مرض توام باتب و لرزه بوده، درصورتيكه به موقع تداوى نشود، انسان رابه امراض مختلف ديگر از جمله محرقه مصاب ميسازد. داكتران ميگويند كه اين مرض، دركشور قابل تداوى است و جهت ريشه كن ساختن اين مرض، از سازمان صحى جهان و كشورهمسايه تاجكستان نيزكمك خواسته شده است.