17
چهارشنبه, سرطان

سرما خوردگى و انفلونزا

صحت
Typography

FLUE

با آغاز زمستان، بسيارى  از مردم به  سرما خوردگى و  اعراض و علايم مشابه به آن مبتلا ميشوند. با آنهم، حفظ الصحه بهتر ميتواند در جلوگيرى گسترش اين بيمارى کمک کند.

سرما خوردگى و انفلونزا معمول ترين بيمارى اند که به انسان ها سرايت مى کنند.
هر دو اين بيمارى از ويروس ها بميان ميايد. سرما خوردگى ندرتاً يک تهديد جدى براى سلامتى شخص محسوب ميشود،اما انفلونزا حتى در مرحله اول، براى شخص سالم جدى تلقى شده مى تواند و آنانيکه بيشتر ضعيف بوده، اين بيمارى حتى براى شان مهلک بوده مى تواند.
علايم سرما خوردگی و انفلونزا چيست؟
اعراض و علايم عمده سرماخوردگى عبارت از ريزش آب بينى و يا بندش آن و همچنان سرفه خشک مى باشد. اشخاص مصاب ممکن از گلو دردی و تب خفيف نيز رنج ببرند. سرما خوردگی از مدت دو الى ١٤ روز ادامه يافته مى تواند. افراد مبتلا به انفلونزا، ريزش آب بينى
 نداشته، بلکه آنها ممکن از سرفه خشک و تب بلند شاکى باشند. درد ها، دلبدى،سوزش چشمان و از دست دادن اشتها در اين حالت معمول مى باشند. همچنان شخص بيمار ممکن لرزه نيز داشته باشد. انفلونزا نسبت به سرماخوردگى بيشتر دوام مى يابد.
چگونه بهبود يافته مى توانم؟
علاج سرما خوردگى با ادويه ممد واقع نخواهد شد. شخص بيمار بايد مقدار زياد مايعات را نوشيده و استراحت نمايد. ادويه هاى ضد درد، مانند اسپرين و يا پاراستامول مى تواند در کاهش درد و تب کمک نمايد. ادويه ضد احتقان (بندش بينى) مى تواند اعراض و علايم آن را کاهش داده، اما زمان التيام بخشيدن را نمى تواند کوتاه سازد.  همچنان استراحت در خانه بهترين راه تداوى انفلونزا است. قابل ذکر است که ادويه هاى ضد درد،  تب و درد را تسکين مى نمايد. به اشخاصيکه از انفلونزا نوع شديد  اى(A) رنج ميبرند، ممکن ادويه ضد ويروسى داده شود. از آنجاييکه هر دوى اين بيمارى ها ناشى از ويروس بوده نه باکتريا، بنابرين دادن انتى بيوتيک ها کمک نه کرده و بايد به بيمار تجويز نشود.  دميدن (فش کردن) بينى اين بيمارى را بدتر ميکند، زيرا با اين عمل، ويروس ها به سينوس گسترش مى يابند. آيا راه  وجود دارد که با من در جلوگيرى از سرما خوردگى و يا انفلونزا کمک نمايد؟
در صورت سرماخوردگى،بهترين اقدام پيشگيرانه، جلوگيرى از سرايت اين ويروس است. اين ويروس بصورت خيلى عادى انتقال مى کند، بويژه زمانيکه يک شخص مصاب عطسه، سرفه و يا بينى خود را فش ميکند، ويروس ها را بالاى اشيايى که وى لمس مى نمايد، بجا ميگذارد. بعداً کسانى ديگر که اشياء مذکور را لمس مى کنند، اين ويروس را گرفته و کارى را که بعداً آنها انجام ميدهد اينست که چشمان و يا بينى شان را لمس کرده و بدينگونه  به سرماخوردگى مصاب مى شوند.
از اينرو، دستان تان را بصورت مکرر شسته و در صورت امکان سطوح آلوده را به مواد ضد عفونى کننده پاک نمائيد. با يک شخص که به سرماخوردگى مصاب است از تماس رو و يا بينى تان با او اجتناب ورزيد. انفلونزا از طريق هوا سريت ميکند. زمانيکه يک شخص مصاب به اين بيمارى عطسه ميزند، ويروس ها از طريق هوا پخش شده و افراد ديگر آن را تنفس ميکنند

hand-washing

.
واکسين سرماخوردگى براى جلوگيرى از ريزش زياد موثر است. آنانيکه واکسين را اخذ کرده و هنوز هم به سرماخوردگى مصاب مى شوند، اين بيمارى را بصورت خيلى سطحى و عادى سپرى مى کنند. واکسين سرماخوردگى هر سال دوباره طراحى مى شود،
تا بگونه هاى جديد سازگار باشد.  در صورت که شما قادر به دريافت واکسين نباشيد، پوشيدن ماسک مى تواند کمک کند. ماسک خويش را با ديگران شريک نه ساخته و کوشش نه کنيد تا با شستن آنها از آن براى مدت طولانى استفاده نمائيد. تلاش کنيد تا غذاى صحی صرف نموده، منظم  ورزش نمائيد و در ماه هاى زمستان مقدار زياد آب گرم بنوشيد.