شفاخانه 20 بستر برای تداوی معتادین درلوگر افتتاح شد

صحت
Typography

health-clinic-in-logar

مسوولین ولایت لوگر از افتتاح شفاخانه 20 بستر برای تداوی معتادین مواد مخدر در پل علم مرکز این ولایت خبردادند.

نیازمحمد امیری والی لوگر در محفل افتتاح این شفاخانه گفت که ساختمان این شفاخانه دارای 13 اتاق و چهارتشناب دریک طبقه به شکل پخته و اساسی به ارزش شانزده میلیون افغانی در ساحه یک جریب زمین اعمار گردید. وی افزود که درولایت لوگر تعداد معتادین مواد مخدروجود دارند که با افتتاح این شفاخانه درتداوی آنها کمک خواهد شد.داکترمحمد ظریف نایب خیل رئیس صحت عامه لوگر به آژانس خبری پژواک گفت که نزدیک به چهل هزارتن دراین ولایت به مواد مخدراعتیاد دارد. که دراین شفاخانه تداوی آنها صورت خواهد گرفت. وی افزود که همه تجهیزات این شفاخانه تکمیل شده است و درامورصحی کدام مشکل وجود ندارد.

منبع: پژواک