23
پنجشنبه, ثور

در سرما خود را گرم نگهداريد

صحت
Typography

stay-warm

در فصل سرما، خود را گرم نگهداشتن از بزرگترين چالش ها محسوب ميشود. به خاطر جلوگيرى از
يخ زده گى، پوشيدن لباس هاى گرم زياد مهم است. زمانی که اتاق ها را توسط بخاری چوبی گرم می کنيم براى جلوگيرى از مسموميت  توسط  گاز کاربن مونو اکسايد، در نظر گرفتن تهويه هواى اتاق ضرورى است.


چگونه  از يخ زده گى جلوگيرى کنيم؟
عوامل که سبب يخ زده گى  ميشود عبارت از سرما شديد، لباس مرطوب، باد سرد و جريان بطى خون در بدن  است.
در زمستان هميشه  لباس هاى زيادى بپوشيد، زيرا اين کار  عايق را ايجاد کرده و از پائين آمدن  درجه  حرارت در بدن انسان  جلوگيرى مى کند.
اين بهتر خواهد بود که اولاً شما يک پارچه  نازک مانند: ابريشم، الياف يا نايلون را بپوشيد. از پوشيدن لباس نخى خودارى کنيد چون خاصيت اينگونه لباس ها اينست که عرق وجود را جذب نموده و هوايى سرد توليد ميکند. بالاى زير پوشى تان ميتوانيد از
 لباس هاى پشمى يا الياف و يا هرگاه در فضاى آزاد براى مدت طولانى مى باشيد، بايد يک جمپر ضد باد و باران را به تن کنيد. چرم ميتواند ضد باد باشد، اما نميتواند ضد باران باشد.
با پوشيدن زير پوشى هاى گرم خود را مطمئن سازيد که از پاها ( ران و ساق)  خود نيز مواظبت کرده ايد. شما ميتوانيد در سرماى زمستان از زير تنبانى هاى دراز پشمى، ابريشمى يا نايلونى براى گرم بودن پا هاى خود استفاده کنيد. اين بهتر خواهد بود که لباس تان چسپ يا تنگ نبوده، چون لباس آزاد ميتواند عايق بهتر شده و جريان هوا در بدن صورت گيرد.
جراب هاى پشمى پوشيده و بوت يا موزه هاى ضد آب بپوشيد. همچنان با بستن پلاستيک به پا ميتوانيد از تر شدن آن جلوگيرى نمائيد.  همچنان گردن و سر خود را با پوشيدن دستمال گردن و کلاه، گرم نگهداريد.
نشانه ها  و علايم يخ زده گى چيست؟
يخ زده گى معمولاً با بيرنگ شدن جلد همراه است. در ابتدا ممکن خارش و درد ظاهر شود. جلد به رنگ سفيد و زرد انکشاف يافته و بى حس ميشود. درصورت که سردى زياد يا انجماد ادامه پيدا کند، ممکن جلد سخت و آبله کند. يخ زده گى عميق ممکن باعث
آبله هاى ارغوانى شده که رنگ سياه را بخود گرفته و  کاملاً پر از خون ميشود. يخ زده گى شديد ممکن سبب قطع شدن انگشتان دست و پا گردد، البته در صورت که ناحيه متذکره شکل گانگرين (خسمار) را بخود بگيرد. جلد تخريب شده توسط يخ زده گى کاملاً تاريک بوده مثل اينکه سوخته باشد و درصورت که بدون تداوى باقى بماند، ممکن انگشتان دست و پا قطع  شوند.
چگونه مى توانم
يخ زده گى را معالجه نمايم؟
بيمار را به يک اتاق نسبتاً گرم انتقال داده ، لباس خشک را به تن اش کنيد و به وى آب گرم بنوشانيد. محل يخ زده گى را در آب گرم فرو بريد. در صورت که آب گرم قابل دسترس نباشد، بيمار را به آرامى در کمپل گرم بپيچانيد. انگشتان و پنجه هاى  پا يخ زده  را گرم نمائيد.
از حرارت مستقيم در مقابل اعضاى يخ زده استفاده نه نمائيد و براى افزايش جريان خون، بالاى جلد فشار و يا ضربه وارد نکنيد. در صورت که خطر مجدد يخ زده گى موجود باشد، ساحه يخ زده گى را گرم نکنيد که اين کار ممکن سبب متضرر شدن شديد انساج شود. دوباره گرم نمودن ممکن همراه با سوزش باشد. ممکن جلد آبله و تورم نموده و رنگ هاى سرخ، آبى و يا بنفش را بخود بگيرد. زمان که جلد گلابى رنگ شد و اضافه تر  بى حس نمى باشد، ساحه مذکور گرم شده است. ناحيه آسيب ديده را با پارچه تعقيم شده بسته نمائيد و در صورت که آنها متاثر شده باشد، تکه متذکره را در ميان انگشتان دست و پا قرار دهيد. تلاش نمائيد تا به کدام آبله آسيب نرسانيد. به اسرع وقت شخص آسيب زده  را به يک داکتر يا
به يک شفاخانه ببريد.
مسموميت ناشى از گاز کاربُن مونواکسايد
بسيارى از خانواده ها به خاطر گرم ساختن منازل از سوختاندن چوب استفاده مى نمايند، اما  در صورت سيستم نامناسب تهويه هوا، سوختاندن چوب باعث ايجاد گاز هاى مهلک ميشود. هنگام که مواد سوخت ميسوزد، آکسيجن را گرفته و کاربُن داى اکسايد را آزاد ميسازد. در صورت که کاربُن داى اکسايد توليد شود، از سوختن مواد سوخت بصورت درست جلوگيرى کرده و به آزاد ساختن کاربن مونو اکسايد آغاز مى نمايد. کاربن مونو اکسايد خطرناک است، زيرا اين يک گاز بى رنگ و بى بو بوده و حتى يک مقدار اندک آن مى تواند سبب مرگ شود.

frostbites1


اعراض و علايم مسموميت کاربُن مونو اکسايد چيست؟
نخستين اعراض و علايم مسموميت کاربن مونو اکسايد عبارت اند از سردردى، تهوع وخستگى بوده که بيشتر اوقات با ريزش اشتباه گرفته ميشود. اعراض ديگر شامل سرگيچى، نفس تنگى، عدم تمرکز فکرى، درد سينه، افسرده گى ، وهم، استفراغ، درد بطن، ضعف و ضعيفى حافظه
 مى باشد.
 چه بايد کرد؟
جلوگيرى از اين کار خيلى مهم است. خود را متيقن سازيد که دود کش هاى بخارى تان بصورت درست محکم شده و پاک هستند. شما بايد هفته يکبار دودکش هاى بخارى تانرا پاک نمائيد. در هنگام گرم شدن اتاق، شما بايد به خاطر تهويه اتاق براى يک زمان کلکين هاى خانه را باز نمائيد. در صورت که شما به ايجاد کاربُن مونواکسايد مشکوک باشيد، تمام اعضاى خانواده و مواشى را از محل منبع توليد کننده اين گاز به هواى تازه انتقال دهيد. در صورت که شما مشکوک به مسموم شدن گاز کاربُن مونواکسايد باشيد، بايد فوراً براى دريافت کمک  صحى به بخش عاجل شفاخانه مراجعه نمائيد.