خدمات شفاخانۀ بُست هلمند توسعه يافته است

صحت
Typography

Boost-hospital-Helmand

با افزايش بسترها در شفاخانۀ بُست ولايت هلمند، سهولت هاى صحى در شفاخانۀ بُست هلمند ايجاد شده و حدود دو هزار مريض عاجل هفته وار تداوى ميشود.

داکتر نثاراحمد بارک رييس شفاخانۀ اين ولايت، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين شفاخانه، قبلا١٥٠ً  بستر داشت؛ اما حالا تعداد بسترهاى آن به ٢٥٠ رسيده که در اثر آن، خدمات کارى شفاخانه نيز بهبود يافته است.
وى افزود که همه روزه ٢٠٠مريض به کمک داکتران بى سرحد به شکل عاجل، و ٣٥ مريضان ولادى به شکل عادى تداوى ميشود.
داکتربارک گفت که قبل از اين، اکثر مريضان هلمند به علت کمبودى بسترها و خدماتدر شفاخانۀ بُست، به پاکستان ميرفتند.
بارک افزود: "حالا خدمات خود را با همسايه ها مقايسه کرده ميتوانيم، شمارى از متخصصين خارجى و داخلى داريم که تداوى درست مى کنند، دواى باکيفيت از کشور جرمنى به ما ميرسد."
محمدعيسى باشندۀ ولسوالى مارجه که طفل خود را براى تداوى به اين شفاخانه آورده بود گفت که خدمات صحى در شفاخانۀ بست، نسبت به قبل بهبود يافته است.
وى افزود: "دست برادرم شکسته، در بخش استخوان به شکل خوب تداوى شد، حالا در اينجا بستر است و داکتران گفته اند که به زودى مرخص خواهد شد."
اما وى افزود که شفاخانۀ بُست، جاى بودوباش پايوازان مريضان را ندارد و بايد اين مشکل نيز حل گردد.
ملا محمدقاسم باشندۀ ولسوالى گرشک، به پژواک گفت که در شفاخانۀ بُست، يک طفل نيز تحت تداوى قرار دارد که به شکل رايگان تداوى ميشود.
 کمک هاى داکتران بى سرحد با اين شفاخانه، از پنج سال گذشته بدينسو دوام دارد و اخيراً اين شفاخانه علاوه بر دولت، توجه کمک دهندگان خارجى را نيز جلب کرده است.
علاوه بر شفاخانه بُست، ٧٠ شفاخانه بزرگ و کوچک، مراکز صحى و کلينيک ها نيز در ولسوالى هاى مختلف اين ولايت فعاليت دارند.