مرکز واکسيناسيون در قندهار

صحت
Typography

kandahar-vaccination-center

سنگ تهداب اولين مرکز واکسيناسيون در زون جنوب در ولايت قندهار گذاشته شد. در مراسم گشايش اين مرکز بسياری از مقامات از جمله توريالی ويسا سرپرست ولايت قندهار و دوکتور عبدالقيوم پخلا رئيس صحت عامه اين ولايت اشتراک کرده بودند.

در ابتدا از اين مرکز که در سه طبقه و در حدود سه جريب زمين در پهلوی انستيتوت  علوم صحی قندهار اعمار ميشود، به خاطر واکسيناسيون اطفال استفاده خواهد شد. همچنان در پهلوی ارايه خدمات واکسيناسيون، دانش آموزان  انستيتوت  علوم صحی قندهار از اين مرکز  به خاطر فراگيری خدمات صحی بهره برداری خواهند کرد.سازمان جهانی يونيسف در اعمار اين مرکز واکسيناسيون نقش مهم داشته است.