مزاری”هدف من حفظ جان مادران است”

صحت
Typography

mazary-a-medwife

خانم مزاری ۲۰ ساله یکی از قابله های مرکز صحی حضرت سلطان، از گرفتن طفل نوزاد در آغوش خویش احساس خرسندی مینماید. از جمله نوزده ولادت ، این هفدهمین ولادت موفقانه بود که خانم مزاری تا کنون انجام داده است. در دو ولادت دیگر خانم مزاری توسط قابله با تجربه، خانم زرپانه، همراهی گردیده است.

خانم مزاری از جمله ۲۱ قابله است که از مکتب قابلگی ولایت سمنگان فارغ، و دو ماه قبل به حیث قابله در مرکز صحی حضرت سلطان استخدام گردیده است. مرکز صحی حضرت سلطان در فاصله ۳۰ کیلومتری ایبک، مرکز ولایت سمنگان قرار دارد.از سال ۲۰۰۴ بدینسو، کمیته سویدن برای افغانستان قابله تربیه مینماید. عموماً، قابله های تربیه شده در ولایات لغمان، میدان وردک، سمنگان، سرپل، کندز، پکتیکا، و نورستان مشغول ارایه خدمات صحی برای مادران حامله و اطفال نوزاد، میباشند.از سال ۲۰۰۴ بدینسو، کمیته سویدن برای افغانستان به تعداد ۲۶۰ قابله را در مکاتب آموزش قابلگی ولایات لغمان، میدان وردک، سمنگان، سرپل و کندز تربیه نموده است. در حال حاضر برای دور جدید، تعداد ۵۰ خانم در مکاتب آموزش قابلگی لغمان و میدان وردک شامل و در سمنگان پروسه انتخاب قابله ها جریان دارد.هنگامیکه از مرکز صحی حضرت سلطان دیدار مینمودیم، مزاری در اتاق ولادت بود و خانمی را در بدنیا آوردن طفل وی کمک میکرد. با بدنیا آمدن طفل، خانم مزاری از اتاق بیرون آمده و فامیل مریض را از تولد پسر خبر داد. فامیل مذکور پسر نوزاد را عنایت الله نام گذاری نمودند.خانم مزاری که به قریه لرغان در جوار ایبک تعلق دارد میگوید که در هر روز ۶۰ خانم به این مرکز صحی مراجعه، و در هر هفته ۱۲ الی ۱۵ ولادت انجام میگیرد که تعداد مجموعی آن در یک ماه به ۴۷ الی ۶۰ ولادت میرسد. مزاری دو روز قبل مادر شش طفل را در بدنیا آوردن نوزاد پسر، کمک کرد.مزاری میگوید” دلیل که خواستم قابله باشم، رخ داد حادثه ناگوار در فامیل ما میباشد.” او میگوید که چند قبل خانم کاکای او در هنگام ولادت جان خود را از دست داد. خانم کاکای مزاری دو طفل داشته که هر دو آنها در خانه به دنیا آمدند ولی در هنگام بدنیا آوردن طفل اخیر خانم کاکای مزاری جان خود را از دست داد. مزاری همچنین اضافه مینماید”من نمیخواهم دیگران در هنگام بدنیا آوردن طفل بمیرند.”د رمقاسیه با سایر فامیل های قریه، مزاری در خانواده کوچک زندگی مینماید. او تنها دختر خانواده بوده و دو برادر دارد. مزاری میگوید” برادر بزرگ من  متعلم صنف دوازدهم مکتب بوده، و برادر کوچک من در صنف هفتم درس میخواند.”او در اکتوبر سال ۲۰۱۲ در مکتب آموزش قابلگی شامل و در سال ۲۰۱۴ به حیث قابل مسلکی و تربیه شده از این مرکز فارغ گردید. مزاری در مرکز صحی حضرت سلطان استخدام و برای پنج سال متوالی در آنجا ایفای وظیفه خواهد نمود.خانم مزاری باد یاد آوری خاطرات خویش در پاسخ به اینکه  چرا باید ولادت ها در مرکز صحی صورت بگیرد، میگوید، که بدنیا آوردن طفل در مرکز صحی به سود مادران است در صورتیکه مادر طفل خود را در خانه به دنیا بیاورد، امکان دارد خود و یا طفل وی زندگی خود را از بدهند. قسمیکه همراه خانم کاکای من رخ داد. او اضافه نمود، که از مسلک خود خوش هستم، زیرا من نقش مهم را در حفظ زندگی مادر و طفل ایفا مینمایم. حین دیدار با مزاری فامیل که مزاری دو روز قبل در به دنیا آمدن طفل ایشان کمک کرده بود و او را که حبیب الله نامیدند، جهت واکسین به مرکز صحی حضرت سلطان آوردند. مزاری طفل را در آغوش گرفته و از انجام این ولادت نورمال و موفق احساس خرسندی میکرد.مزاری هفته شش روز از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، با داشتن ۳۰ دقیقه وقفه برای صرف طعام و ادای نماز، در مرکز صحی حضرت سلطان کار مینماید. او میگوید که حتی در خانه فرصت برای استراحت کردن را ندارد” هنگامیکه به خانه بر میگردم خانم های حامله را که در حستجوی مشاوره صحی هستند، در خانه میابم که در انتظار من نشسته اند.”دستمزد قابله ها در افغانستان از ۳۰۰ الی ۷۰۰ دالر امریکایی میباشد. مراکز صحی به درجات مختلف تقسیم گردیده، قسمیکه، در کلینیک های داخل شهر که به آسانی قابل دسترس میباشد، قابله ها ۳۰۰ دالر امریکایی دستمزد دارند، در حالیکه در مناطق دور دست، دستمزد قابله ها به ۷۰۰ دالر میباشد. قابل ذکر است که معاشات به پول افغانی تادیه میگردد.مزاری میگوید”مقدار معاش برای من اهمیت نداد زیرا من در عقب انجام این وظیفه هدف دارم، و آن حفظ زندگی مادران است.”هر چند از سال های گذشته تا حال، بهبود قابل توجه در وضعیت صحی مادران رونما گردیده است، با این حال، موضوع صحت در هنگام باروری و سلامت مادران هنوز هم تهدید بزرگ برای مردم افغانستان محسوب میگردد. گزارش ارایه شده ” دولت افغانستان و قابلگی در ۲۰۱۴” موضوعات چون موجودیت، پذیرش و کیفیت مسلک قابلگی را به حیث یک چالش در افغانستان شمار، و خواهان چهار برابر سرمایه گذاری در مسلک قابلگی برای ۱۵ سال آینده گردیده است تا باشد به ۶۰ درصد نیاز ها در راستای صحت در هنگام باروری و سلامت مادران، رسیدگی صورت بگیرد.مقامات صحی افغانستان ادعا می کنند که افغانستان یک رهبر منطقه ای در مسلک قابلگی و یک الگوه برای کاهش مرگ و میر مادران در کشور های بعد از جنگ میباشد، با این حال، ۴۶۰۰ قابلۀ موجود می توانند تنها ۲۳ درصد از نیازها برای خدمات صحی مادران حامله و باروری را در کشور، مرفوع سازند. قابل ذکر است که در گزارش مذکور، از کمیته سویدن برای افغانستان به عنوان یکی از همکاران برای بهبود سلامت مادران از طریق حمایت مسلک قابلگی،  یاد آوری گردیده است.