15
سه‌شنبه, میزان

دوشيزه سامانه به کمک دوکتوران اردو راه رفت

صحت
Typography

ana-doctors-enabled-girl-1

دوکتوران اردوی ملی به يک دختر فلج کمک کردند تا برای اولين بار راه برود.
دوشيزه سامانه که 21 سال دارد و از ولايت هرات است، پيش از اين راه نه رفته بود

سامانه و خانواده او باور نداشتند که دختر شان دوباره صحت ياب شود و راه برود.  اين دوشيزه افغان از دوکتور محمد اسماعيل وردگ و تيم صحی در شفاخانه شهيد سردار محمد داود خان سپاسگزار است که به وی توانايی بخشيدند تا راه برود.
او گفت:“نمی دانم چگونه و با کدام الفاظ از دوکتوران اين شفاخانه اظهار سپاس و امتنان کنم. حالا می توانم راه بروم و از زندگی مانند ديگران لذت ببرم.  واقعاً اميدم را از دست داده بودم، زيرا هرگاه نزد دوکتوران مراجعه می کردم برايم گفته ميشد که قابل علاج نيستم و اين موضوع سخت
نا اميد و مايوس ام کرده بود.”  
به گفته دوکتور اسماعيل وردگ يکتن از دوکتوران شفاخانه شهيد سردار محمد داود خان، پس از گفتگو و مشوره بادوکتوران ارتوپيدی داخلی و خارجی و بعد از ارزيابی اکسری و چندين معاينات ديگر ، سرانجام بانو سامانه تحت عمل جراحی قرارگرفت.
دوکتور وردگ افزود:“اين دختر پانزده روز پس از عمل جراحی قادر به راه رفتن شد و برای اولين بار قدم زد و راه رفت که مايه افتخار و تعجب همه پرسونل طبی شفاخانه شد. شش تا يک سال زمان نياز است تا بانو سامانه بطور عادی و بدون وسيله راه رفتن قدم بزند. انجام اين عمليات يک دستاورد بزرگ برای ما و شفاخانه به حساب می آيد.”   

ana-doctors-enabled-girl-2


به گفته دوکتور اسماعيل وردگ در بخش تراما و يا شکستگی استخوان، شفاخانه چهارصد بستر دستاورد های بزرگی دارد که نظير آن در شفاخانه های کشور های همسايه ديده نشده. همچنان  اين شفاخانه با خدمات پيشرفته و با کيفيت، سربازان مجروح و مريض را تداوی می کند.
اين شفاخانه افتخار ارايه بهترين خدمات، داشتن امکانات پيشرفته  و دوکتوران ورزيده را دارد.
فاطمه مادر سامانه ازاينکه دختر اش راه ميرود بسيار خوشحال است. او در حالی که اشک خوشی در چشم داشت به مجله صدای آزادی گفت:“من يک مادر هستم و از اينکه فرزندم راه رفته نمی توانست تحمل آن برايم بسيار مشکل بود. افتخار به دوکتوران و پرسونل طبی اردوی ملی که زندگی را برای دخترم آسانتر ساخته اند تا از زندگی لذت ببرد و مانند ساير افراد جامعه راه برود.”