23
سه‌شنبه, سرطان

اميد دوباره زندگی

صحت
Typography

addictes-treatmentsدولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تداوی،برگشتاندن معتادين مواد مخدر به زندگی عادی و از بين بردن محلات تجمع آنها در کابل ، کمپ فونيکس پايگاه اسبق نيروهای ناتو را بازسازی کرده تا معتادين را در آنجا جابجا کنند.

وزارت صحت عامه با همکاری وزارت های مبارزه با مواد مخدر ،اقتصاد،داخله و کار و امور اجتماعی کمپاين جمع آوری و انتقال معتادين مواد مخدر را از نقاط مختلف شهر کابل به شفاخانه جديد بنام مرکز ملی عرضه خدمات خوابگاه،تداوی و احيای مجدد 1500 بستر معتادين مواد مخدر ابن سينا آغاز کرد. داکتر احمد يار سلطانی رئيس اين شفاخانه به مجله صدای آزادی گفت در سراسر افغانستان 3.5 ميليون معتاد مواد مخدر موجود است. وی علاوه کرد:“ برای درمان معتادين مواد مخدر به ايجاد مرکز توان بخشی نياز جدی بود.

کمپ فنکس ، پايگاه نظامی سابق اکنون به شفاخانه و مرکز درمان 1500 مريض مبدل شده است.” داکتر سلطانی از ادامه موفقانه اين کمپاين اظهار خرسندی کرده گفت:“ تقريباٌ 600 معتاد را از آغاز اين پروگرام تا اکنون جمع آوری کرده و در اين شفاخانه بستر ساخته ايم. آنها برعلاوه محل بود و باش و غذا، از امکانات بهتر چون مراقبت های صحی و سهولت های تفريحی نيز برخوردار هستند.”

پيامد های ناگوار کشت و قاچاق مواد مخدر يک معضله بزرگ اجتماعی بوده، که بايد از افغانستان ريشه کن شود. داکتر سلطانی از تمام افغانها خواست تا در کار از بين بردن مواد مخدر و جلوگيری از استفاده اين پديده شوم سهم بگيرند.وی گفت:“مردم بايد وزارت های مربوطه را در اين کمپاين همکاری نمايند.” داکتر وحيد الله کوشان معاون اين مرکز گفت:“ برعلاوه استفاده مواد مخدر اکثر معتادين امراض ديگر نيز دارند. مريضان اين مرکز بعد از 45 تا90 روز معالجه و فراگيری مهارت های حرفه ای مرخص می شوند. در هم آهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی برای آنها زمينه کار نيز مساعد خواهد شد.”

يکی از مريضان که چهار سال مواد مخدر استفاده کرده و وظيفه اش را نيز از دست داده، گفت :“ می خواهم زودتر خوب شوم و دوباره به وظيفه ام برگردم.” محمد امين يکتن ديگر از مريضان تحت تداوی اين شفاخانه از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر مساعد نمودن فرصت بيرون شدن از دنيای تاريک و بدبختی سپاسگزاری کرده گفت:“ مدت زيادی از مواد مخدر استفاده کردم. صحت، زندگی و اميدی نداشتم .حالا احساس می کنم که صحتم رو به بهوبد است.در اين مرکز مريضان زيادی را مثل خودم اميدوار به زندگی می بينم.”