23
پنجشنبه, ثور

چيچک

صحت
Typography

Chickenpoxبيمارى چيچک در شمال افغانستان در ولايت بلخ شيوع يافته است. صداى آزادى آن را تحت نظر دقيق خود قرار داده است.

چيچک چيست؟

چيچک يک حالت بسيار خفيف ولى خيلى سارى ميباشد که ناشى از ويروس که سبب يک بخار خارش دار ميشود،  بميان مى آيد. چيچک اکثراً در اطفال زير سنين ١٠ سال معمول بوده، با آنهم افراد داراى سنين مختلف ميتواند به آن مصاب گردد. مصاب شدن به چيچک اکثراً در فصل هاى بهار و زمستان بخصوص بين ماه هاى مارچ و مى اتفاق مى افتد. چيچک اکثراً طى دو هفته خود بخود مداوا مى شود.

چگونه بدانم که مصاب به چيچک مى باشم؟

علايم خيلى شناخته شده چيچک بخار هاى سرخ بوده که بدن را ميپوشاند. قبل از آنکه بخارها انکشاف نمايد، با آنهم يک تعداد اعراض و علايم چون استفراغ، حرارت بلند، درد هاى عضلات، سردردى، از دست دادن اشتهاه و بصورت عموم احساس ناجورى موجود ميباشد. بعد از اعراض و علايم ابتدايى، بخارها شروع به ظاهر شدن نموده در ابتدا کوچک، داراى خارش و بخار سرخ رنگ ميباشد. بعد از حدود ١٢ الى ١٤ ساعت، اين  بخارها به آبله هاى پر از آب مبدل گرديده که خيلى خارش دار ميباشد. بعضى مردم صرف داراى بخار هاى محدود بوده ولى در تعداد ديگر، تمامى وجود آنها را بخار ميپوشاند. بعد از يک الى چهار روز، اين آبله ها خشک گرديده و شروع به سخت شدن مينمايد. بعد از يک الى دو هفته، پوست خشک شده بصورت طبيعى خود را جدا خواهد کرد.

چگونه اين ويروس شيوع مى يابد؟

ويروس چيچک در قطرات کوچک لعاب دهن و مخاط بينى موجود بوده که از عطسه و سرفه شخص مصاب سرايت ميکند.
شما ميتوانيد با تنفس نموده اين قطرات از طريق هوا، به آن مصاب شويد. اين قطرات همچنان ميتواند در روى اشياء چون لباس ويا روى تخت خود را قرار دهد. در صورتيکه شما به يک شى ملوث دست بزنيد و با آن روى خود را لمس نمائيد، شما مى توانيد اين ويروس را به خود انتقال داده و به مرض مذکورمصاب شويد. حدود ٩٠ در صد مردم که با اين ويروس در تماس شوند، به آن مصاب خواهد شد. يک شخص مصاب به چيچک براى يک الى دو روز قبل از ظاهر شدن بخار ها و تا هنگاميکه آبله ها خشک گرديده، خيلى عفونى است. اين معمولاً پنج الى شش روز بعد از آغاز بخار مى باشد.

آيا کدام نوع تداوى را توصيه کرده ميتوانيد؟

اين ويروس معمولاً خود بخود از بين ميرود. اما شما مى توانيد براى پائين آوردن تب بلند از دوا هاى مسکن متوسط استفاده نمائيد. مهم است تا مقدار بيشتر آب بنوشيد تا وجود تان پر آب باشد. شما همچنان ميتوانيد ناخن هاى طفل را قطع نموده تا وى را از خراشيدن بخار ها وا داشته که بعداً ممکن عفونى شده ويا لکه اى آن باقى بماند.همچنان براى چيچک واکسين موجود بوده که اين خوبترين راه براى جلوگيرى از اين ويروس ميباشد. يک تن از سخنگويان وزارت صحت عامه گفت که هر مرکز صحى در کشور داراى واکسين هاى مجانى چيچک بوده و خانواده ها را تشويق نمود تا اطفال شانرا واکسين نمايند.

در صورت پيچده شدن چيچک آيا کدام نوع خطر وجود دارد؟

افراد که بيشتر در معرض خطر قرار داشته از نوجوانان، زنان حامله، نوزادان و آنانيکه فاقد سيتم معافيتى بوده، عبارت هستند. در صورت  که شما در هريک از اين کتگورى ها قرار داشته باشيد، بايد هرچه زودتر نزد داکتر مراجعه نمائيد. بزرگ سالان در خطر سينه و بغل پيشرفته قرار داشته و مرض چيچک ممکن به طفل تولد نشده آسيب زند. در صورت  که شما ويا طفل شما داراى مرض چيچک بوده، بايد تا وقتى  در منزل باقى بمانيد که بيش از آن عفونى نمى  باشيد. اين تا وقتى است که تمام بخار ها خشک شوند.