23
سه‌شنبه, سرطان

خطرات حمام

صحت
Typography

Hammam hazardsروزانه هزاران تن در سراسر کشور به حمام هاى عمومى محلى خويش جهت گرفتن حمام  و آرامش ميروند.

فوايد صحى حمام بخوبى قابل درک است. در حالى که شما در منزل ممکن از آب کم استفاده خواهيد کرد، اما در حمام مقدار بيشتر آب وجود دارد، به اين معنى که حمام کننده گان مى توانند به صورت اساسى خود را شستشو نمايند. فضاى گرم حمام همچنان سبب استراحت عضلات ،رفع خستگى و تسکين اعصاب ميشود. با آنهم، حمام بستر مناسب براى پرورش باکتريا ها و امراض نيز است. در اين شماره صداى آزادى، ما به راه هاى نگاه کرده ايم که شما مى توانيد خود را از مصاب شدن به امراض جدى محفوظ نمائيد.

در حمام کدام حالت است که باکتريا ها آن را خيلى مى پسندند؟
حمام ها گرم و مرطوب بوده که کاملاً نوع از محيط را تشکيل ميدهد که در آن باکتريا رشد مينمايند.همچنان اشيايى چون کيسه و ليف در حمام ها محل مناسب را براى تکثر ميکروب ها مساعد ميسازد.

احتمال سرايت کدام نوع امراض در حمام وجود دارد؟
ممکن در معرض خطر مصاب شدن به امراض جلدى چون زخ، التهاب( گرمک) و خارش قرار بگيريد. همچنان خطر مبتلا شدن به توبرکلوز و مننژيت نيز وجود دارد. اينها هر دو امراض اند که از طريق سرفه و عطسه سرايت مى کند. در فضاى محدود حمام، ميکروب ها مى تواند به آسانى از طريق افرازت سينه و گلو انتقال يابند.

چگونه مىتوانم خود را از اين ميکروب ها محفوظ نمايم؟
شما بايد کيسه، ليف و رو پاک تان را با خود به حمام برده و اشياء مذکور را با ديگران شريک نسازيد. با شريک نمودن اين اشياء شما خود را در خطر گرفتن ميکروب شخص ديگر قرار ميدهيد. شما بايد دندان هاى خويش را در حمام برس نکرده ويا ريش خويش را در حمام نتراشيد. اطمينان حاصل کنيد که سلمان حاضر در حمام با تعقيم و ضد عفونى کردن، وسايل خويش را پاک نگهميدارد.

آيا دولت به خاطر نظارت از وضعيت حمام ها کدام اقدام را روى دست گرفته است؟
غلام دستگير نبى زاده آمر حفظ الصحه محيطى وزارت صحت عامه به صداى آزادى گفت، اين وزارت براى نظارت از حفظ الصحه حمام ها، در هر ناحيه داراى تيم هاى سيار است. نظارت مذکور شامل پاک بودن آب، سيستم نل دوانى، سيستم تخليه آب و مواد سوخت براى تسخين است. در صورتيکه کدام حمام اين معيارها را برآورده نتواند،نماينده گان وزارت صحت عامه ما به مالک آن رهنمايى مينمائيم به مشکل متذکره رسيده گى نمايد.در صورت عدم اين کار، به وى هوشدار داده ميشود. اگر وضعيت هنوز هم بهبود نيابد، حکومت  مکتوب را به شهردارى فرستاده و آن نهاد مالک حمام را جريمه خواهد کرد.