23
جمعه, اسد

بهداشت زمستان:سرما خوردگی و انفلوانزا

صحت
Typography

Common cold and influenzaسرما خوردگى و انفلوانزا معمول ترين نوع بيمارى هاى اند که به انسان ها سرايت مى کنند.

هر دو اين بيمارى از ويروس ها بميان ميايد. سرما خوردگى به ندرت يک تهديد جدى براى سلامتى شخص محسوب ميشود،اما انفلوانزا حتى در مرحله اول، براى شخص سالم جدى تلقى شده مى تواند و آنانيکه بيشتر ضعيف بوده، اين بيمارى حتى براى شان مهلک بوده مى تواند.

اعراض و علايم سرما خوردگی و انفلوانزا چيست؟

اعراض و علايم عمده سرماخوردگى عبارت از ريزش آب بينى و يا بندش آن و همچنان سرفه خشک و کوتاه مى باشد. اشخاص مصاب ممکن از گلو دردی و تب خفيف نيز رنج ببرند. سرما خوردگی از مدت دو الى 14 روز ادامه يافته مى تواند. افراد مبتلا به انفلوانزا،ريزش آب بينى نمى داشته باشند،بلکه آنها ممکن از سرفه خشک و تب بلند شاکى باشند.درد ها، دلبدى،سوزش چشمان و از دست دادن اشتها در اين حالت معمول مى باشند. همچنان شخص بيمار ممکن از لرزه نيز رنج ببرد. انفلوانزا نسبت به سرماخوردگى ممکن بيشتر دوام کند.

چگونه بهبود يافته مى توانم؟

ادويه نمى تواند بصورت درست سرما خوردگی را معالجه نمايد. شخص بيمار بايد مقدار زياد مايعات را نوشيده و استراحت نمايد. ادويه هاى ضد درد، مانند اسپرين ويا پاراستامول مى تواند در کاهش درد و تب کمک نمايد. ادويه ضد احتقان(بندش بينى) مى تواند اعراض و علايم آن را کاهش داده، اما زمان التيام بخشيدن را نمى تواند کوتاه سازد.
استراحت کردن  در خانه بهترين راه تداوى انفلوانزا است. قابل ذکر است که ادويه هاى ضد درد،  تب و درد را تسکين مى نمايد. به اشخاصيکه از انفلوانزا نوع شديد  اى(A) رنج ميبرند، ادويه ضد ويروسى داده ميشود.
از آنجاييکه هر دوى اين بيمارى ها ناشى از ويروس بوده نه باکتريا، بنابرين دادن انتى بيوتيک ها کمک نه کرده  و بايد به مريض داده نشود.

آيا راه وجود دارد که با من در جلوگيرى از سرما خوردگى ويا انفلوانزا کمک نمايد؟

در صورت سرماخورگى،بهترين اقدام پيشگيرانه، جلوگيرى از سرايت اين ويروس است. اين ويروس بصورت خيلى عادى انتقال مى کند، بويژه زمانيکه يک شخص مصاب عطسه ويا سرفه نمايد، ويروس ها را بالاى اشيايى که وى لمس مى نمايد، بجا ميگذارد. بعداً کسانى ديگر که اشياء مذکور را لمس مى کنند، اين ويروس را گرفته و کارى را که بعداً آنها انجام ميدهد اينست که چشمان و يا بينى شان را لمس کرده و بدينگونه  به سرماخوردگى مصاب مى شوند.دستان تان را بصورت مکرر شسته و در صورت امکان سطوح آلوده را به مواد ضد عفونى کننده پاک نمائيد. با يک شخص که به سرماخوردگى مصاب است از تماس دادن چشمان ويا بينى تان اجتناب ورزيد. واکسين سرماخوردگى براى جلوگيرى از ريزش زياد موثر است. آنانيکه واکسين را اخذ نموده و هنوز هم به سرماخوردگى مصاب مى شوند، اين بيمارى را بصورت خيلى سطحى و عادى سپرى مى کنند. واکسين سرماخوردگى هر سال دوباره طراحى مى شود، تا با گونه هاى جديد سازگار باشد. در صورت که شما قادر به دريافت واکسين نباشيد، پوشيدن ماسک مى تواند کمک نمايد. ماسک خويش را با ديگران شريک نه ساخته و کوشش ننمائيد تا با شستن آنها از آن براى مدت طولانى استفاده نمائيد.تلاش کنيد تا غذاى سالم صرف نموده، ورزش منظم نمائيد و در ماه هاى زمستان مقدار زياد آب گرم بنوشيد.