26
جمعه, حمل

پوليو (فلج)

صحت
Typography

Polioوزارت صحت عامه افغانستان در اواسط ماه دلو نخستين دور از کمپاين واکسيناسيون پوليو سال ١٣٨٩ را در شهر گرديز ولايت پکتيا راه اندازى کرد.

افغانستان يکى از جمله چهار کشور، هندوستان، نايجريا و پاکستان است که هنوز هم پوليو (فلج) يک مشکل جدى در آن پنداشته ميشود.
هزاران تن از فراهم کننده گان خدمات صحى و رضاکاران خانه بخانه رفته تا حدود ٧٤٠ هزار طفل را در ولايت پکتيا واکسين نمايند.
نسبت موفقيت کمپاين هاى گذشته پوليو، ولايت پکتيا عارى از اين بيمارى مى باشد. در ذيل صداى آزادى ،پوليو و اهميت معافيت را مورد بحث قرار داده است.

پوليو(فلج) چيست؟

پوليو يک ويروس است که بالاى سيستم عصبى حمله مى کند. در تعداد زياد مردم اين بيمارى سبب اعراض ملايم مانند ريزش، چون تب، سردردى، استفراغ  و درد عضلات مى شود. اما در تعداد اندک مردم طى چند ساعت سبب فلج عمومى و مرگ شخص بيمار
 مى شود. پوليو  از جمله  ٢٠٠ تن بيمار  در يکتن  آن به فلج دايمى (اکثراً در پاء ها) منتج مى شود.  در جمع آنعده افراد مصاب به فلج
 پنج الى ده در صد آن زمان  زنده گى شانرا از دست ميدهند که عضلات قلبى آنها از حرکت باز ماند.  اطفال که پاهاى آنها از اثر پوليو فلج ميشود، براى حرکت کردن اکثراً به عصاى زير بغل، با بست محکم کردن (اتل) و يا کراچى چرخ دار(ويلچير) نياز دارند.

آيا پوليو قابل علاج است؟

نخير. اما با واکسين مى توان از آن به آسانى جلوگيرى کرد. از همين رو است که شما بايد مطمئن شويد که طفل شما در برابر اين بيمارى معافيت حاصل کرده است.

کدام افراد در معرض خطر قرار دارند؟

پوليو در هر سن و سال اتفاق افتيده مى تواند، اما اين بيمارى اساساً اطفال زير سن سه سال را متاثر ميسازد.

Polio virusپوليو چگونه سرايت مى نمايد؟

اين ويروس از طريق دهن وارد بدن شده و در امعاء تکثر مى نمايد. دراکثر مردم که با اين ويروس مصاب ميشوند، هيچ علايم از بيمارى مشاهده نمى شود، اما اين ويروس از طريق مدفوع  از بدن آنها خارج ميشود.  در محلات که حفظ الصحه ضعيف باشد، اين بيمارى سبب شيوع سريع در آن منطقه شده مى تواند. افراد که در برابر اين بيمارى معافيت حاصل کرده اند، داراى همچو اعراض و علايم نبوده، اما هنوز هم ميتوانند ويروس مذکور را انتقال دهند. صدها تن ممکن قبل از بروز اعراض و علايم پوليو، به اين بيمارى مصاب باشند. به همين خاطر مهم است تا تمام افراد جامعه بايد معافيت حاصل نمايند.

حالت پوليو در افغانستان چگونه است؟

به تعداد ٢٤ مورد تائيده شده اين بيمارى سال گذشته در افغانستان وجود داشت، اما ممکن موارد بيشتر تائيد ناشده موجود باشند. وزارت صحت عامه افغانستان توقع داشت الى سال ١٣٨٥ پوليو را از افغانستان محو سازد، اما برگشت پناهنده گان، جنگ و مقاومت بعضى گروه ها در مقابل واکسيناسيون، سبب تاخير در اين پروسه شده است. وزارت صحت عامه گفت که اين وزارت مى توانست  در ظرف سه سال پوليو را ريشه کن سازد، در صورت که آنها به همه اطفال دسترسى ميداشت. تعداد زياد از کارکنان صحى مسلمان که به مردم واکسين ميرسانند از سوى جنگجويان مورد تخويف قرار گرفته و بقتل رسيده اند.
 کارکنان صحى به اين باور اند که طى کمپاين فعلى آنها قادر نخواهند بود تا به مناطق ناامن ولايات نورستان و کنر د سترسى پيدا کنند. که در نتيجه ١٨ هزار کودک از واکسين بى بهره خواهند ماند.