تغذيه از شير مادر به طفل بهتر است

صحت
Typography

feeding-baby01وزارت صحت عامه کشور متعهد است تا وضعيت صحى افغان ها را بهبود بخشيده و  رقم مرگ و مير اطفال را کاهش دهد.

تحقيقات نشان داده است، نوزادان که از شير مادر تغذيه مى نمايند نسبت به اطفال که از شير پودرى تغذيه مى کنند،صحتمند و سالمتر هستند.  شير مادر براى طفل يک غذا مناسب است . شير مادر فراهم کننده توازن کامل غذايى است که حاوى پروتين ها،کاربوهايدرايت ها، شحميات ويتامين ها وآهن بوده که در رشد طفل کمک مى کند. مزيداً،شيرمادر از نوزادن در مقابل امراض نيز محافظت مى کند.
به صورت طبيعى مادران بايد تا چه زمانى به طفل شير بدهند؟
سازمان صحى جهان براى طفل تا شش ماه اول تنها تغذيه با شير مادر را توصيه مى کند. مادران مى توانند دادن شير طبيعى شان را مانند مواد غذايى  اساسى الى دو سال و يا بيشتر از آن به اطفال شان ادامه دهند.
تغذيه: چه وقت و چند بار؟
براى مادران توصيه مى شود که به نوزادان شان از نخستين ساعت زندگى شان، شير مادر را بدهند. به نوزاد نبايد ديگر غذا و حتى آب داده شود. نوزاد بعد از هر دو و يا سه ساعت گرسنه مى شود،اما با رشد شان،در هربار شير بيشتر گرفته و کمتر اوقات به تغذيه نياز داشته مى باشد. چيزى مهم اينست که به آنها هرزمانيکه گرسنه شوند بايد شير داده شود. مادران که با شير شان اطفال شان را تغذيه مى نمايند بايد بدانند که آنها نيز  غذاء کافى صرف کنند و زياد استراحت نمايند.
فوايد تغذيه طبيعى چيست؟
شير مادر  در کوتاه مدت و دراز مدت براى مادر و طفل مفيد است. انکشاف سيستم معافيت نوزادان به وقت نياز دارد. اطفال تا زمانيکه مواد دفاعى (انتى بادى) بدن شان را انکشاف ميدهند،مى توانند با تغديه شير مادر از محافظت انتى بادى مستفيد شوند. شير مادر آن چيزى را که طفل براى نشو ونمو به آن ضرورت دارد، کاملاً در بردارد.
اين شير همچنان مجانى،مناسب و هضم آن براى طفل آسان مى باشد.
مطالعات نشان ميدهد اطفال که تنها از شير مادر استفاده مى کنند کمتر با حساسيت ها وامراض مبتلامى شوند.همچنان اطفال که از شير طبيعى مادر تغديه مى کنند، در حالى که آنها رشد مى کنند، بسيار کم به امراض شکر و چاقى مبتلا  خواهند شد. مادران که به اطفال شان شير ميدهند آنها بسيار کم به انواع مشخص سرطان ها مبتلا مى شوند. تغذيه از طريق شيرمادر همچنان رابطه عاطفى ميان طفل و مادر را تقويت ميبخشد.
 در صورت که مادران از ناحيه دادن شير طبيعى مشکل داشته باشند، چى بايد بکنند؟
تغذيه با شيرمادر در ابتدا مى تواند ناخوشايند باشد، ليکن اکثر مشکلات که مادران به آن مواجه مى شوند،و مؤقتى هستند.مادران که از بابت اينکه اطفال شان به شير علاقمندى نشان نداده و درست تغذيه نمى شوند، نگران هستند،بايد از قابله مشورت بگيرند.از آنجا که بعضى از مادران شير ندارند، از اينرو ،اين تقصير  آنها نيست. اين مادران بايد براى اينکه چگونه اطفال شان را صحتمند نگهداشته و از شير پودرى براى نوزادان بشکل درست استفاده کنند بايد با داکتر معالج شان مشورت کنند.در شهر کابل،شفاخانه ملالى زيژنتون مربوط طرح شفاخانه حمايت از اطفال است،طرح که از مادران حمايت مى نمايند که مى آموزاند چگونه نوزادان شان را تغذيه کنند. کارکنان صحى در نظر دارند تا اين طرح را در ديگر شفاخانه ها در سراسر کشور عملى نمايند.