15
سه‌شنبه, میزان

نگرانى ها در راستاى بهداشت دندان کاهش خواهد يافت

صحت
Typography

Making dentistry more professional
در افغانستان چالش هاى زياد وجود دارد، اما يکى از اين چالش ها که تقريباً بالاى هر افغان تاثير گذار است، اغلباً از آن در روزنامه ها و يا رسانه ها خبرى نيست.


آيا دندان شما درد مى کند؟  آيا مى خواهيد نزد داکتر دندان مراجعه کنيد؟
در اول پاسخ نزد بسيارى از افراد نخير خواهد بود. اما اين حل مشکل بوده نمى تواند،  زيرا مشکل وخيم تر  مى شود، درد افزايش ميابد و سرانجام وقت آن فرا ميرسد تا به خاطر کشيدن دندان و تداوى بيره خود که براى تعداد زياد درد آور معلوم مى شود، نزد داکتر دندان مراجعه نمايد. در واقع مردم در سراسر جهان از رفتن نزد داکتر دندان  هراس دارند. بعضى اوقات حتى بعد از کشيدن يا پر کردن دندان، براى چند روز درد وجود داشت مى باشد.
اما مانند ديگر کشور هاى روبه انکشاف، در افغانستان مشکلات در اين ناحيه  فراتر از درد است. بيشتر اوقات از اثر استفادۀ وسايل
تعقيم ناشده، عفونت بميان آمده مى تواند که اين مشکل بدتر از درد دندان خواهد بود.
مانند بسيارى از عرصه هاى ديگر افغانى، با افزايش سطح  مسلکى بودن در  بين دوکتوران دندان، اميد رفع نگرانى هاى در اين راستا ميرود.
به تاريخ ١٣ حمل سال روان، ٣٢ تن از متخصصان دندان، محصلين پوهنتون طبى کابل و همچنان نماينده گان وزارت صحت عامه اين موضوع را مورد بحث قرار دادند.  آنها نخستين انجمن مسلکى دندان موسوم به انجمن علمى دندان افغانستان را ايجاد کردند.
اين گروه که جلسه شانرا در کلينيک ستوماتولوژى اردوى ملى افغان تدوير کرد، نيازمندى همچو يک انجمن را در کشور لازمى دانستند. آنها تلاش خواهد کرد تا آموزش در بخش دندان را بهبود بخشيده، براى امور بخش دندان معيار ها را ترتيب و براى دوکتوران دندان و دستياران آنها و همچنان مسوول امور حفظ الصحه، لايحه وظايف  را ايجاد خواهند کرد.
چرا اين کار براى يک بيمار اهميت دارد؟ زيرا کار ها مانند تعقيم وسايل طبى اکثراً در نتيجه آموزش خوب و تطبيق معيار هاى درست، امکان پذير مى باشد.
به گفته داکتر لطيف سلطانى مدير ارشد کلينيک ستوماتولوژى، اين انجمن براى متخصصين دندان در افغانستان زمينه آنرا را فراهم خواهد کرد تا با همتاهان شان در ديگر کشور ها بصورت مستقيم ارتباط بر قرار نمايند.
داکتر سلطانى گفت، هدف از ملاقات امروزى،  اتحاد و همنوا شدن است. اکنون ما  انجمن را تشکيل داده و با اراکين حکومت به خاطر کسب حمايت شان در اينمورد صحبت خواهيم کرد.
به گفته داکتر سلطانى، حدود ١٧٠٠ تن از دوکتوران دندان در افغانستان مصروف کار و فعاليت اند. اما متاسفانه تعداد زياد هستند، که بدون همچو آموزش و حتى با اسناد جعلى فعاليت مى کنند.
يکى از نخستين موضوعات که انجمن مذکور بايد به آن رسيده گى ميکرد اسم آن بود. کلمه دندان با معيار جهانى مطابقت دارد، اما در افغانستان بعوض  کلمه دندان، اصطلاح ستوماتولوژى بصورت عنعنوى بکار ميرود.
آصف انورى يکتن از محصلين دليل خوب براى عدم استفاده اصطلاح قبلى(ستوماتولوژى) ارائه کرده گفت:" گذشته ها گذشته است. اکنون زمان ديگر است و از اينرو بايد به آينده نگاه کنيم."