تيفوس (حصبه ) از عدم حفظ الصحه بودجود ميايد

صحت
Typography

در شماره هاى قبلى ما مطالب  را در مورد امراض که از گزيدن حشرات بميان مى آيد، ارائه کرديم. صداى آزادى در اين شماره نگاهى به عوامل جلوگيرى از تيفوس(حصبه) انداخته است.
Bad hygiene can cause typhus

تيفوس(حصبه) چيست؟

تيفوس يا حصبه يک مرض کشنده است که توسط شپش انتقال مى يابد. اين مرض به خصوص در جاهايى معمول ميگردد که ازدحام نفوس زياد و مراعات حفظ الصحه کم مى باشد.  شيوع حصبه اکثراً در اقامتگاه پناهندگان بدنبال جنگ ها و يا فاجعه طبيعى صورت مى گيرد.

حصبه چگونه شيوع مى يابد؟

شپش ها در تغذيه از وجود انسانها بکتريايى را که عامل بروز محرقه ميشود انتقال و باعث تخريش جلدى ميشوند. با خاريدن قسمت هاى تخريب شده ميکروب تيفوس در سراسر وجود سرايت ميکند و شخص را مصاب مينمايد.

اعراض و علايم آن چيست؟

اعراض و علايم آن شامل سردردى شديد، تب بلند بصورت دوامدار، سرفه، بخار، درد شديد عضلات، لرزه، سقوط فشار خون، حساسيت در برابر روشنى، بى حسى و هذيان است. بخار ها در ناحيه سينه پنج روز بعد از ظاهر شدن تب آغاز شده و به سر و تنه توسعه ميابد. تب ممکن به
٣٩ درجه سانتى گراد برسد.

در صورت که فکر کنم به تيفوس مصاب شده ام چى بايد کرد؟

شما بايد بلافاصله در تلاش کمک صحى شويد. تيفوس را مى توان با با انتى بيوتيک ها معالجه کرد. در صورت عدم تداوى بين ١٠ الى ٦٠ درصد قربانيان زند گى شان را از دست خواهند داد.

چگونه مى توانم از مصاب شدن به تيفوس جلوگيرى نمايم؟

جهت جلوگيرى از مصاب شدن به محرقه، محل رهايشى، خانه و دفتر بايد هميش پاک نگهدارى شده و حفظ الصحه مراعات گردد تا شپش و ميکروبها در آنجا تکامل نکنند.
راه هاى نجات از شپش هنگام دريافت يک عفونت، عبارت از گرفتن حمام، جوشاندن لباس هاى ملوث شده و يا جلوگيرى از لباس هاى ميکروبى براى حد اقل پنج روز(شپش بدون خوردن خون ميميرد) و استفاده از ادويه حشره کش است.
از تيفوس همچنان مى توان از طريق واکسين جلوگيرى کرد- شما مى توانيد از داکتر در باره امکانات  دست داشته  در افغانستان در اينمورد بپرسيد.

اين مرض در کدام قسمت افغانستان بيشتر شايع است؟

طوريکه قبلاً گفته شد، تيفوس به خصوص در اقامتگاه هاى پناهندگان و محلات که حفظ الصحه نادرست دارد، بروز ميکند.