20
یکشنبه, میزان

اسهال بيمارى مهلک بوده ميتواند

صحت
Typography

اسهال بيمارى مهلکبه دفع سه بار مدفوع و يا بيشتر از آن در يک شبانه روز اسهال گفته ميشود. اسهال مىتواند تهدىد حيات باشد.

 

به همىن منظور حکومت برنامه ستراتيژى ملى براى کنترول بىمارى اسهال را انکشاف داده و آنرا در صدر اين راهبرد قرار داده است. بزرگترين خطر در اسهال از دست دادن بىش از حد مايعات و نمکىات از طرىق دفع مدفوع و دهن مى باشد.

داکتر شرىف سهاک گفت:“بىمارى اسهال را مىتوان از طرىق آب پاک، غذاى صحى، حفظ الصحه مناسب و تغذىه شىر مادر "بگونه صحى" جلو گىرى کرد. شستن دستها با صابون و شستن سبزى و مىوه با کلورىن و ىا نمک مىتواند ٥٠ در صد از اىن بىمارى جلوگىرى نماىد.”

در بسىارى موارد در افغانستان، امکان ملوث شدن آب آشاميدنى با مدفوع انسانى در شراىط حفظ الصحه نامناسب امکان پذىر است. مثلاً فاضلاب، چاه هاى بد رفت سپتيک و بىت الخلاء هاى باز از نگرانى هاى عمده در اىن مورد مى باشد.

بىمارى اسهال بيشتر اوقات در فصل تابستان اتفاق مى افتد، زيرا در اين وقت فعاليت ميکروبها "درصورت عدم رعايت حفظ الصحه درست" چند برابر سرىعتر شده و باعث فاسد شدن غذا و آب ميشود.

به همىن دلىل در نظر گرفتن حفظ الصحه درست براى جلوگىرى از اسهال زياد اهميت دارد. نوشىدن آب جوش داده شده و ىا آب تصفيه شده با محلول کلورىن از خطر ابتلا به بىمارى اسهال جلوگيرى ميکند. اگر شخصى مصاب به اسهال گردىد، الى درىافت کمک صحى، هرچه زودتر از محلول هاى نمکى (او آر اس) بايد استفاده نماىد.

دوکتور سهاک افزود:“اگر در خانه محلول نمکى يا (او ار اس) موجود نباشد، مىتوانىد دو قاشق نانخورى بوره را با نىم قاشق چايخورى نمک در ىک لىتر آب پاک حل نموده و مکرراً بنوشىد.افراد مصاب به اسهال باىد بگونه دوامدار غذا صرف کرده و اطفال با شير مادر تغذيه شوند.” در حالات حاد بىمار مصاب به اسهال شاىد به گرفتن ماىعات از طرىق ورىد نىاز داشته باشد به همىن دلىل مراجعه به داکتر در شفاخانه ها و کلينىک هاى دولتى که در روستاها و ولسوالى ها اعمار گردىده،حتمى است.

 

اسهال بيمارى مهلکبه دفع سه بار مدفوع و يا بيشتر از آن در يک شبانه روز اسهال گفته ميشود. اسهال مىتواند تهدىد حيات باشد.

 

به همىن منظور حکومت برنامه ستراتيژى ملى براى کنترول بىمارى اسهال را انکشاف داده و آنرا در صدر اين راهبرد قرار داده است. بزرگترين خطر در اسهال از دست دادن بىش از حد مايعات و نمکىات از طرىق دفع مدفوع و دهن مى باشد.

داکتر شرىف سهاک گفت:“بىمارى اسهال را مىتوان از طرىق آب پاک، غذاى صحى، حفظ الصحه مناسب و تغذىه شىر مادر "بگونه صحى" جلو گىرى کرد. شستن دستها با صابون و شستن سبزى و مىوه با کلورىن و ىا نمک مىتواند ٥٠ در صد از اىن بىمارى جلوگىرى نماىد.”

در بسىارى موارد در افغانستان، امکان ملوث شدن آب آشاميدنى با مدفوع انسانى در شراىط حفظ الصحه نامناسب امکان پذىر است. مثلاً فاضلاب، چاه هاى بد رفت سپتيک و بىت الخلاء هاى باز از نگرانى هاى عمده در اىن مورد مى باشد.

بىمارى اسهال بيشتر اوقات در فصل تابستان اتفاق مى افتد، زيرا در اين وقت فعاليت ميکروبها "درصورت عدم رعايت حفظ الصحه درست" چند برابر سرىعتر شده و باعث فاسد شدن غذا و آب ميشود.

به همىن دلىل در نظر گرفتن حفظ الصحه درست براى جلوگىرى از اسهال زياد اهميت دارد. نوشىدن آب جوش داده شده و ىا آب تصفيه شده با محلول کلورىن از خطر ابتلا به بىمارى اسهال جلوگيرى ميکند. اگر شخصى مصاب به اسهال گردىد، الى درىافت کمک صحى، هرچه زودتر از محلول هاى نمکى (او آر اس) بايد استفاده نماىد.

دوکتور سهاک افزود:“اگر در خانه محلول نمکى يا (او ار اس) موجود نباشد، مىتوانىد دو قاشق نانخورى بوره را با نىم قاشق چايخورى نمک در ىک لىتر آب پاک حل نموده و مکرراً بنوشىد.افراد مصاب به اسهال باىد بگونه دوامدار غذا صرف کرده و اطفال با شير مادر تغذيه شوند.” در حالات حاد بىمار مصاب به اسهال شاىد به گرفتن ماىعات از طرىق ورىد نىاز داشته باشد به همىن دلىل مراجعه به داکتر در شفاخانه ها و کلينىک هاى دولتى که در روستاها و ولسوالى ها اعمار گردىده،حتمى است.

 

صفحه 2

 

عوامل بيمارى اسهال چيست؟

اسهال معمولاً يک بيمارى سارى بوده که باکتريا هاى گوناگون، ارگانيزم ها و پارازيت هاى مانند کولرا، روتاويروس و باکترياى انتروکوليت عامل آن بوده ميتواند. معمولاً اين بيمارى از اثر آبهاى ملوث به مدفوع شيوع مى يابد. غذاء در صورت که بگونه غير صحى آماده و يا نگهدارى شود، به يک موجب عمده بيمارى اسهال منتج شده مى تواند.بيمارى اسهال از يک شخص به شخص ديگرى، بخصوص در صورت عدم رعا يت حفظ الصحه فردى،انتقال يافته مىتواند. اسهال باعث مرگ اکثر اطفال ميشود که در اثر سوء تغذى ضعيف و ناتوان هستندdrinking-water.

چگونه ميتوان بيمارى اسهال را تداوى کرد؟

کم  شدن آب بدن از اثر اسهال سبب کاهش مايعات در وجود شده و توازن تعاملات را در بدن متاثر ميسازد. در بسيارى موارد بيمارى اسهال، اعادۀ مجدد مايعات و نمک  ضايع شده در وجود، يگانه تداوى لازمى پنداشته مى شود. از اينرو زمان که به بيمارى اسهال مبتلا شويد، بيشتر آب و معايات بنوشيد. نوشيدن يخنى  و نوشابه هاى شيرين، گزينه مطلوب براى اعادۀ نمک و شکر در بدن مى باشد. محلول نمکى
(او آر اس) مخلوط شده با آب همچنان براى رفع کمبود معايات در بدن مهم مى باشد. تابليت هاى زنک مدت دفعات اسهال را کاهش ميدهد. هردوى آنرا ميتوان بدون نخسه تجويزى داکتر از دواخانه خريدارى کنيد. بطور منظم غذا صرف نمائيد،در غير آن وضع شما به وخامت خواهد گرائيد.

چه وقت بايد  به داکتر مراجعه کرد؟

در صورت که مدفوع شما توام با بلغم، مايع غليظ و خون باشد، به داکتر مراجعه کنيد. زمان که تکليف معده شما دوامدار و درد معده شديدتر ميشود و يا در مدت ١٢ ساعت ادرار نه نمائيد، به داکتر مراجعه شود. همچنان اگر بيمارى اسهال از چهار روز بيشتر دوام کند و علايم کمبود آب در بدن ظاهر شود، و در صورت که طفل بيش از شش بار در ٢٤ ساعت اسهال داشته باشد، به داکتر بايد مراجعه شود.

چگونه ميتوان از اسهال جلوگيرى کرد؟

از پاک بودن آب نوشيدنى تان اطمينان حاصل کنيد. بهترين کار اين است تا آب را قبل از نوشيدن، جوش دهيد. همچنان سبزيجات و ميوه را قبل از صرف کردن در آب پاک بشوئيد. غذاء تانرا خوب بپزيد و از خوردن غذاء باسى که در محل گرم مانده باشد، خودارى کنيد.
حفظ الصحه فردى تانرا بهبود بخشيد، شما بايد قبل از صرف طعام  و يا انتقال غذا، همچنان بعد از رفع حاجت، افشاندن بينى، سرفه و يا عطسه و يا بازديد از مرکز صحى، دستان تانرا بشوئيد. همچنان بعد از تماس با حيوانات و يا مدفوع آنها، کثافات، دايپر اطفال و همچنان تماس گرفتن با شخص بيمار و يا مجروح نيز دستان تانرا بشوئيد.  بهترين راه نجات طفل تان از مبتلا شدن به بيمارى اسهال، تغذيه آن  در شش ماه اول بعد از تولد اش با شير طبيعى مادر است.

rehydration-drink