22
یکشنبه, سنبله

مرض سگ دیوانه باعث مرگ میگردد

صحت
Typography

حيوانات وحشى ممکن مردم را مورد حمله قرار داده و آنرا به ويروس موسوم به سگ ديوانه مصاب خواهد ساخت.

در صورتيکه يک شخص توسط يک حيوان ديوانه گزيده شود ميتواند باعث مرگ وى شود. لازم است تا هرچه زودتر در تلاش معالجه طبى شويد. به اساس تخمين سازمان صحى جهان (WHO)، سالانه بين ٤٠ الى ٧٠ هزار  انسان از اثر بيمارى سگ ديوانه زنده گى شانرا از دست ميدهند.

مريضى سگ ديوانه چيست؟

اين يک مريضى ويروسى بوده که سيستم عصبى را مورد حمله قرار ميدهد. که در نتيجه سبب فلج و در صورت عدم معالجه فورى تقريباً باعث مرگ مريض ميشود.

چگونه به مريضى سگ ديوانه مصاب ميشوم؟

اکثراً از طريق گزيدن ويا خراشيدن جلد توسط يک حيوان ولگرد چون سگ ها، ميمون ها، گوسفند، بزها ويا پشک ها که به مريضى سگ ديوانه مصاب باشند، انتقال ميگردد. ويروس سگ ديوانه در لعاب دهن حيوان مبتلا به اين بيمارى موجود ميباشد. همچنان انسانها ميتواند به اين بيمارى مبتلا شود در صورتيکه حيوان مصاب خراشيده هاى تازه بدن، زخم هاى باز ويا ساحات چون دهن، بينى ويا چشم را بليسد.

اعراض و علايم مريضى سگ ديوانه چيست؟

نخستين علايم که بعد از گزيدن ميان دو الى هشت هفته ظاهر ميشود ريزش مرطوب همراه با تب و سردردى ميباشد. شما ممکن در اطراف گزيده گى ويا ساحه خراشيده شده احساس يک مقدار درد نمائيد. در روز هاى بعدى شما ممکن احساس ناجورى، اضطراب و با صدا، روشنى و درجه حرارت حساس باشيد. وضعيت شما سريعاً رو به خراب شدن نموده، کنترول عضلات را از دست داده، وهم زده شده و توانايى عقل و فکر کردن را از دست ميدهيد. در نهايت فلج عمومى، کوما و مرگ مريض ميشود.

در صورتيکه از سوى حيوان گزيده ويا خراشيده شوم چى بايد کرد؟

فوراً دستان تانرا با مقدار زيات صابون با آب بشوئيد. آنرا بخيه جراحى نه نموده و نه پيچانيد. هرچه زودتر نزد داکتر مراجعه نموده و تداوى مناسب دريافت نمائيد.

Stray animals can infect you with rabiesتداوى آن متشکل از چى ميباشد؟

در صورتيکه اين ويروس از قبل داخل سيستم عصبى گرديده و اعراض و علايم آن پيشرفته شده باشد، قابل علاج نميباشد. به همين خاطر شما بايد فوراً نزد داکتر برويد. معمولاً در اطراف قسمت هاى گزيده گى مريض جهت متوقف ساختن گسترش اين ويروس، امينو گلوبولين مرض سگ ترزيق ميگردد. واکسين نيز ميتواند زرق گردد. )HRIG( ديوانه انسان

آيا مريضى سگ ديوانه از يک انسان به انسان ديگر سرايت ميکند؟

هرگز چنين واقعه سگ ديوانه که از شخص مريض به شخص سالم انتقال گرديده ديده نشده است. در صورتيکه شما با مريض تماس مستقيم داشته و ميخواهيد تا بصورت کامل مصؤن باشيد، واکسين سگ ديوانه زرق نمائيد.

آيا چيز ديگر هم است که بايد بدانم؟

از حيوانات ولگرد دور باشيد. تلاش ننمائيد تا به آنها نزديک شويد با آنکه ممکن براى تان مقبول معلوم گرديده و سعى ننمائيد تا آنها را تحريک کنيد. سگ هاى ديوانه ممکن غير قابل کنترول و حمله کننده باشد اما اين کار هميشه صدق نميکند. اکثراً با يک نگآه ديدن ناممکن است آنرا تشخيص کرد. با آنکه واکسين آن قيمت اما قابل دريافت ميباشد. واکسين مذکور زمان داخل شدن ويروس به سيستم عصبى را افزايش ميدهد.
حيوانات که اين ويروس را انتقال ميدهد ميتواند آنرا به ديگر حيوانات و نيز به اسب ها و گاو ها انتقال ميدهد. هميشه متوجه باشيد در صورتيکه برخورد حيوانات تان تغير کند. اکثراً حيوانات ملوث حمله ور بوده اما نيز ميتواند خاموش ميباشند. زيرا آنها در نوشيدن آب مشکلات داشته و لعاب دهن شان جارى ميباشد. ممکن کف از دهان حيوان جارى باشد.

 مرض سگ ديوانه يک بيمارى کشنده بوده زيرا خيلى مهم است تا از سگ هاى ولگرد ويا ديگر حيوانات دورى نموده و در صورت گزيدن سگ فوراً به داکتر مراجعه کنيد.
  مهم است تا بعد از گزيدن سگ ولگرد فوراً نزد داکتر مراجعه نمائيد. در صورتيکه ويروس سگ ديوانه به سيستم عصبى داخل شود قابل علاج نبوده و  تقريباً کشنده ميباشد.