22
یکشنبه, سنبله

در صورت شکستن استخوان چى بايد کرد؟

صحت
Typography

what to do with broken arm

استخوان هاى شکسته که از ابتدا به صورت درست معالجه نشده باشند، ميتواند سبب مشکلات زياد و پيچيدگى هاى صحى شود.

بگونه مثال، بازوى شکسته که بسيار محکم بسته شود، اين کار منتج به قطع شدن آن ميگردد. از اينرو، بسيار مهم است پيش از آنکه براى معالجه در جستجوى يک داکتر مسلکى شويد، بايد بدانيد که با استخوان شکسته چى کرد.

چگونه بدانم که يک استخوان شکسته است؟
بعضى اوقات مشکل خواهد بود تا تفاوت ميان کسر (شکستن استخوان)، بى جا شدن مفصل و پاره شدن عضله را دانست. در صورت مشکوک بودن، بهتر است تا جراحت شديد کسر پنداشته شود. اعراض و علايم استخوان شکسته عبارت از : به مشکل حرکت دادن عضو، درد و نرمى در ناحيه استخوان شکسته،
پنديده گى و يا کبود شدن و يا سائيدن و يا تراش شدن جلد بالاى استخوان اند.

آيا استخوان شکسته را لمس نموده ميتوانيم؟
بلى، اما بدون ضرورت عضو  زخمى شده را حرکت ندهيد.
هيچگاه تلاش نکنيد مفصل بيجا شده را بجاى اولى اش قرار دهيد، زيرا اين کار ممکن است جراحت بعدى را ببار آورد.

در صورت خونريزى چى بايد کرد؟
نخست از همه، دستان خويشرا بشوئيد.جراحت را با پارچه پاک تکه پوشانده و جهت قطع خونريزى فشار وارد نمائيد. در صورت که استخوان بيرون آيد صفحه نرم و باز را در اطراف استخوان گذاشته بعداً بنداژ و يا تکه را اطراف آن بپيچانيد. بنداژ را محکم بسته کنيد، نه آنقدر محکم که مانع جريان خون شود.

براى بازوى شکسته چگونه ميتوانم ميزابه را تهيه نمايم؟
بازوى شکسته بايد به خاطر جلوگيرى از حرکت آن، ثابت نگهداشته شود تا از آسيب بيشتر و درد آن جلوگيرى شود. اين کار را ميتوان توسط ميزابه انجام داد.
در صورت که بنداژ مناسب در دسترس نداشته باشيد، شما ميتوانيد آنرا از دستمال گردن و يا از پارچه تکه آماده سازيد. ميزابه را همچنان ميتوان از اخبار، پارچه تکه و يا توته چوب تهيه نمود.
در صورت که قسمت علوى (بالايى) شکسته باشد با احتياط آنرا در ميزابه و در مقابل سينه قرار دهيد.
جهت مصون ساختن بازو با سينه، از بنداژ ديگر و يا تکه استفاده نمائيد.
براى شکستن قسمت سفلى (پائين) بازو و يا کسر، اخبار، مجله قات شده  و يا تکه را در تحت آن قرار دهيد. بعداً آنرا در ميزابه که براى شکستگى قسمت بالاى بازو به کار رفته بود، جابجا نمائيد. انگشت هاى دست را در بنداژ بسته ننمائيد.

چگونه ميتوانم براى پاى شکسته ميزابه تهيه نمود؟
در صورت که استخوان ران و يا ساق پاء بشکند، شما ضرورت داريد تا آنرا با بسته نمودن با پاى سالم از حرکت نمودن باز نگهداريد. شخص مجروح را به روى پشت خوابانده و خود را متيقين سازيد که آنجا بسيار سرد نباشد. از يک شخص ديگر کمک خواسته تا بالاى پاء فشار آورده که پا طرف بالا قرار گيرد  يک مقدار لايه چون تکه را ميان ران ها، زانو و عينک زانو بپيچانيد. بنداژ را به دور پاها بپچايند، اما قسمت کسر شده را نپوشانيد. در اخير بجلک ها و پاء باهم بسته نمائيد. شکستگى قسمت پائينى ران و يا بجلک به عين شيوه با ساق سالم بسته ميشود. همچنان ميتوان آنرا با تکه ضخيم و يا کمبل پيچانيد.  ناحيه انگشت ها را با بنداژ بسته نکنيد.

نشانه هاى جريان بطى خون از چى قرار است؟
ورم اعضاء بعد از يک جراحت و حتى بسته نمودن با يک بنداژ نرم بسيار زود صورت گرفته ميتواند.
نخستين نشانه جريان نادرست خون شامل پنديده گى، کبود شدن جلد همرا با شريان هاى مهم و
احساس درد نسبت بسته نمودن محکم مى باشد. بعد از لحاظات جريان نادرست خون، جلد شکل نادرست و وخيم را بخود اختيار مى نمايد. احساس بى حسى سرد و کرختى همرا باخارش و درد عميق رونما مى شود.  همچنان نا توانائى در حرکت دادن انگشت ويا انگشت پا نيز به ظهور مى رسد.

چگونه ميتوانم معلوم نمايم که خون بصورت درست جريان دارد؟
جهت معلوم نمودن جريان درست خون، يکى از ناخن هاى دست و يا پاء را تا زمانى فشار دهيد که رنگ خود را از دست دهد. در صورت که رنگ نورمال آن بعد از فشار دادن اعاده نگردد، و يا بصورت آهسته
رنگ آن دوباره شکل اولى را بخود اختيار نمايد، در اينصورت شما ساق را بسيار محکم بسته نموده ايد. بنداژ را دوباره باز نموده تا خون دوباره به عضو جريان پيدا کرده و دوباره آنرا بسته نمائيد.
هميشه شخص مجروح را به زودترين فرصت ممکنه نزد داکتر  مسلکى ويا شفاخانه انتقال دهيد.

در صورت که قسمت علوى (بالايى) شکسته باشد با احتياط آنرا در ميزابه و در مقابل سينه قرار دهيد.
جهت مصؤن ساختن بازو با سينه، از بنداژ ديگر و يا تکه استفاده نمائيد.

ميزابه را همچنان ميتوان از اخبار، پارچه تکه و يا توته چوب تهيه نمود.
انگشت هاى پا د دست را با بنداژ بسته نه کنيد، تا بدانيد که خون در آن بگونه درست جريان دارد.