20
یکشنبه, میزان

زندگى طولانى تر

صحت
Typography

Increases in health facilities and services are credited with extending the average life expectancy of Afghans. Other factors include better education and living conditions.

گفته ميشود که در جريان جنگ، اميد به زندگى کاهش ميابد. جنگ در ذات خود يک تعداد مردم را به کام مرگ کشانده و شرايط زندگى را براى شان خرابتر ميسازد .

در اين ايام يک تعداد زياد مردم بيمار شده و ميميرند. مگر در افغانستان شاخص هاى مهم موجود است که علايم دال بر افزايش حد اوسط عمر افغان ها و بهبود سطح زندگى ايشان را نشان ميدهد. دشوار است تا اطلاعات موثق را از تمام حصص کشور روى بعضى مسائل چون نفوس افغانستان بدست آورد که احصائيه ها در اين رابطه به تخمين ها و حتى حدس هاى يقينى استوار مى باشد.

جمع آورى معلومات يکى از بسيارى چيزهاى است که در دهه گذشته در افغانستان بهبود يافته است. از اين طريق افغان ها بيشتر و بيشتر پيرامون مردم خويش مى آموزند. در افغانستان ارائه ارقام مرگ و مير از جمله يکى روند جديد در احصائيه محسوب ميشود. آژانس خبرى پژواک گزارش ميدهد، در اوايل قوس انستيتيوت ملى صحت عامه افغانستان به همکارى تخنيکى انستيتيوت تحقيقات صحى کشور هندوستان (آى سى اف مايکرو) ، سازمان صحى جهان و کمک مالى ايالات متحده امريکا و سازمان ملل متحد نتايج سروى و تحقيقات را پيرامون اينکه افغان ها تا چه زمان به زند گى خود ادامه ميدهند، به نشر رسانيده است.

آژانس مذکور گزارش ميدهد در اين سروى از سه منبع اطلاعاتى استفاده بعمل آمده است. رقم مرگ و مير اعضاى خانواده در جريان پنج سال قبل از راه اندازى اين سروى، يکتن بود. در اين سروى گزارشات زنان پيرامون مرگ برادران و خواهران شان و همچنان سن سالمند ترين عضو خانواده که سروى در آن صورت گرفته، در نظر گرفته شده است.

نتايج متحير کننده بود. اوسط طول عمر اکنون در افغانستان به ٦٠ سال بالغ شده است ،گرچه پيشبينى هاى احتياطى در اين سروى بسيار زياد بود. معلومات جمع آورى شده بطور نمونه بالاى بيش از ٢٢٥ هزار خانواده افغان در نتيجه سروى بدست آمده است.احتمال خطرات به انستيتيوت ملى صحت عامه افغانستان فرصت آنرا فراهم نساخت تا در عقب دروازه هر خانه روند و آن ساحات را تحت سروى خويش در آورند.بدين معنى که اين نتيجه حد اوسط عمر را در مناطق با امن افغانستان نشان ميدهد. در آخرين تخمين که در مورد اوسط طول عمر توسط سازمان صحى جهان در ١٣٨٨ به نشر رسيده گفته شده است که حد اوسط عمرافغان ها از ٤٧ تا ٥٠ سال است.

مگر تمام اين سنجش ها و ارقام چه را نشان ميدهد؟ اگر بعضى مردم با هم مباحثه نمايند که اين ارقام چگونه درست خواهد بود ايشان ميتوانند تا حد بسيار روى بعضى از اين حقايق و يا دلايل اعتماد نمايند. يک دليل عمده را ميتوان ارائه نمود که در اين راستا مراقبت هاى صحى افزايش يافته است.