26
جمعه, حمل

حفاظت اطفال از پرازيت ها

صحت
Typography

پيش از اينکه سبزى پخته و خام خورده شود، بايد با آب پاک خوب و با دقت شسته شود تا از ميکروب کرم جلوگيرى شود.  پرازيت ها موجودات طفيلى است که قربانيان شانرا تا حد اکثر ضعيف ميسازند. عمده ترين اين ميکروب ها طفيلى وجود انسانها، خصوصاً در اطفال، کرم هاى روده است.

اطفال از سبب کرم هاى روده دچار موارد مانند عدم نمو، عدم استعداد در آموزش و نيز به
مشکلات زيادى صحى مبتلا ميشوند. نظر به مطالعات طبى که صورت گرفته است، کرم ها ٢٥ در صد غذاى اطفال مصاب به اين مرض را تغذيه ميکند که باعث سوء تغذى اين اطفال ميشود.

گزارش سال ١٣٨٩ سازمان صحى جهان حاکى از آن است که ٦٠ در صد از اطفال افغان مبتلا به پرازيت کرم روده اند. در بعضى از مناطق کشور اين امر بد تر از تصور است. به گونه مثال ارقام که از سوى تيم بازسازى ولايتى از شفاخانه ها و دارالايتام ها جمع آورى شده است، نشان ميدهد که ٧٦ در صد از اطفال غزنى مبتلا به پرازيت کرم روده اند که در بسيارى از اين ساحات مخالفين مانع خدمات کارکنان صحى ميشوند. در بعضى از موارد ارقام حتى اضافه تر وخيم به نظر ميرسد.

عفونت کرم روده در آنعده از اطفال که در خانواده هاى فقير زند گى مى نمايند و در مراعات نمودن حفظ الصحه ضعيف اند، معمول
مى باشد. عموماً پرازيت از طريق غذا و آب آلوده و يا مستقيماً تماس جلد انسان به خاک که آلوده به کرم و يا تخم کرم است، سرايت
مى کند.

در کنفرانس صحى که اخيراً در شهر غزنى برگزار شده بود، اشتراک کننده گان در مورد پلان مراقبت هاى صحى چند مرحله اى که از سوى رياست صحت عامه ولايت غزنى و تيم باز سازى انکشاف داده شده بود مختصراً صحبت نمودند. وقايه اطفال و جلوگيرى از سرايت اين ميکروب از اولويت هاى اين کنفرانس بود.

داکتر باز محمد همت رئيس شفاخانۀ ولايتى غزنى به صداى آزادى گفت، داکتران تيم بازسازى ولايتى غزنى، حدود ٣٠٠ تن را که اکثريت آن را اطفال تشکيل ميداد، به خاطر عفونت هاى کرم تداوى نموده اند.

او گفت:“نمونۀ از معاينات جمع آورى شده به کشور پولند جهت لابراتور ارسال شد و آنها براى مريضان ادويه نيز آوردند.اين يک برنامه موفق بخصوص براى اطفال
مى باشد.”

اهالى غزنى در بخش هاى مختلف صحى تحت معاينه قرار خواهند گرفت و در مرحلۀ بعدى در نظر است که شاگردان مکاتب تداوى کرم روده گردند.

آسانترين راۀ جلوگيرى از مبتلا شدن به عفونت کرم، شستن دست ها، شستن ترکارى به شکل بهتر آن، خوب پختن گوشت، مراقبت مواد غذايى و ذخيرۀ آب از آلوده شدن، پاک نگاه داشتن تشناب و دست شستن بعد از تشناب رفتن است پيش از آنکه براى خوردن غذا آماده گى بگيريد، مى باشد. اطفال که مصاب به کرم روده
نيستند، بيشتر فعال اند، در دروس مکتب لايق و در مقابل ساير امراض
مقاومت دارند.