26
جمعه, حمل

سوختگى

صحت
Typography

در صورتيکه سوختگى بيشتر از ٥ الى ٨ سانتى متر باشد،  بايد به داکتر مراجعه شود.فرا رسيددن هواى سرد اطفال را مجبور ميسازد تا در داخل خانه بمانند، که خطرات سوختن را نيز اضافه ميسازد، البته، عوامل عمده سوختگى در منازل، آب داغ، چپه شدن چاى و همچنان حوادث آشپزخانه مى باشد.

سوختگى همچنان در اثر تماس با شعله آتش، اشياى داغ، تماس با مواد کيمياوى مانند بليچ، تماس به ساکت و يا لين برق صورت مى گيرد.

بسيارى سوختگى ها صرف جلد را متاثر ميسازد، اما عده از سوختگى ها انساج را چون عضلات، استخوان و شريان هاى خون را عميقاً متضرر ميسازد.تداوى درست زخم هاى سوختگى براى معالجه سريع مهم بوده تا ميکروبى شدن و زخم شدن جلوگيرى شود. سه درجه سوختگى وجود دارد، درجه يک ، درجه دو و درجه سه.

سوختگى درجه يک سرخ بوده و درد اندک دارد. اين سوختگى تورم کم دارد و با فشار دادن پوست، سفيد ميگرد، مگر در چندين روز خوب ميشود.سوختگى عميق که آنرا بنام سوختگى درجه دو ميگويند، آبله دار و بسيار دردناک ميباشد. درين صورت پوست بسيار سرخ ويا لکه لکه ميشود و بعضاً تورم زياد داشته مى باشد. اين سوختگى در مدت دو هفته خوب ميشود. سوختگى درجه سه تمام لايه پوست را از بين ميبرد. پوست سوخته شده سفيد و يا مانند ذغال معلوم ميگردد . اين نوع سوختگى باعث درد کم و يا هيچ درد ندارد زيرا ريشه عصبى پوست را از بين ميبرد و بطور کامل صحت يافتن ازاين نوع سوختگى ماه ها وقت را در بر ميگيرد.

سوختگى چگونه علاج ميگردد؟

اگر سوختگى درجه يک و يا دو باشد و عمق آن از ٥ الى ٨ سانتى متر زياد باشد و روى، دستها، پا ويا اعضاى تناسلى باشد بايد فوراً به داکتر مراجعه شود.سوختگى درجه سه هميشه به مواظبت طبى عاجل ضرورت دارد.

اطفال بيشتر در اثر نزديکى به اشياى داغ مانند بخارى و يا اريکن ميسوزند.

به هراندازه که سطح سوختگى باشد مسکه، روغن، توته يخ ويا آب سرد را به آن گذاشته نشود. اين کار سبب تخريب شدن بيشتر پوست ميگردد.

بناءً، ما بايد چى کنيم؟

براى سوختگى درجه يک:

ساحه سوختگى را در آب سرد بمانيد. بعداً آنرا با مواد مواظبت پوست چون کريم الو وريا و يا مرهم انتى بيوتيک بماليد. قسمت سوختگى را محفوظ نگهداريد، شما ميتوانيد سوختگى را با يک بنداژ خشک ببنديد.

سوختگى درجه دو:

ساحه سوختگى را در آب سرد براى مدت ١٥ دقيقه بمانيد. اگر ساحه سوختگى کم باشد، هر روز براى چند دقيقه بالاى سوختگى يک تکه سرد، پاک و نرم را بمانيد. بعداً کريم انتى بيوتيک دار ويا ديگر کريم ويا مرهم که داکتر براى تان توصيه مى کند بمانيد.

ساحه سوختگى را هر روز ملاحظه کنيد که درد، سرخى و تورم نداشته باشد تا از عفونت جلوگيرى شود. و اگر يکى از اين علايم ظاهر شود، فوراً به داکتر مراجعه کنيد. بخاطر جلوگيرى از عفونت، از کفاندن آبله ها خودارى نمائيد.

سوختگى درجه سه:

براى سوختگى درجه سه به زودترين وقت به شفاخانه برويد. هېچ کدام لباس را که با سوختگى در تماس باشد نه کشيد. بالاى سوختگى آب نياندازيد ويا هيچ نوع مرهم را به آن نزنيد . شما سوختگى را تا زمانيکه کمکهاى صحى بدست مى آوريد با يک بنداژ خشک و يا تکه پاک ببنديد.

احتياط را در نظر بگيريد:

• با شمع، آتش، داش هاى غذا پزى و هر اشياى ديگر که مولد حرارت اند، محتاط باشيد.

• در هنگام پُخت و پز در آشپزخانه از ورود اطفال جلوگيرى نمائيد.

• قبل از شستن اطفال تان، متوجه باشيد که آب بسيار داغ نباشد.

• در هنگام نوشيدن نوشيدنى هاى داغ، متوجه خود باشيد.

• متوجه باشيد که اطفال تان انگشت شانرا داخل ساکت هاى برق ننموده ويا اينکه از لين هاى برق دور باشند.