18
سه‌شنبه, جوزا

خون بدهىد - زندگى را نجات دهىد

صحت
Typography

وزارت صحت عامه کمپاىن را که براى  جمع آورى خون آغاز کرده است، براى اکمال خون در بانک هاى خون حياتى شمرده ميشود.  ‏ با اىجاد ىک بانک خون جدىد و عصرى در کابل، نىازمندى به خدمات صحى شهروندان کابل و ولاىات کشور مرفوع خواهد شد. سنگ ‏تهداب ىک اىن بانک خون در اسد 1391 گذاشته شد و تا شش ماه آىنده کار ساختمان آن به پاىه اکمال خواهد رسىد. ‏


دوکتور ثرىا دلىل وزىرصحت عامه کشور گفت: “اىجاد بانک خون ىک گام مهم در راستاى بهبود عرضه خدمات صحى در افغانستان مى باشد.  ‏اىن تعمىر که در ىک طبقه اعمار مى گردد از استاندارد هاى طبى بىن المللى برخوردار بوده و با تجهىزات پىشرفته مجهز خواهد شد.”  ‏
به خاطر حمايت بيشتر اىن بانک خون، چندىن تموىل کننده بىن المللى وساىل طبى مانند خرىطه هاى خالى اهداى خون و  لوکو پلاستر را از قبل مهىا نموده اند. علاوه بر اىن، وزارت صحت عامه دور دوم کمپاىن جمع آورى خون را جهت اکمال خون در بانک ‏هاى خون آغاز کرده است.‏
دوکتور دلىل افزود: “هدف از اىن کمپاىن، جمع آورى خون صحى و اىجاد فرهنگ اهدا خون درکشور مى باشد. خون اهدا شده به ‏شفاخانه ها بدون شک سبب نجات زندگى تعداد زىادى مردم خواهد شد.” ‏
داکتر احمد مسعود رحمانى، رئىس بانک خون کابل گفت: “تا اکنون در شهرکابل هفت بانک خون وجود دارد. ما در زاىشگاه رابعه بلخى، ‏ملالى زىژنتون، شفاخانه وزىر محمد اکبر خان، استقلال، ابن سىنا، جمهورىت و شفاخانه على آباد
نماىندگى دارىم.” ‏
اعمار بانک خون جدىد در مرکزى ساختن عرضه خدمات اهدا خون ممد واقع خواهد شد و از اىنرو  با اىجاد اىن بانک در راستاى عرضه و ‏توزىع خون به دىگر شفاخانه ها درکشور تاثىر چشمگىرى رونما خواهد شد.  ‏
داکتر رحمانى افزود: “خون جمع آورى شده توسط افراد مسلکى بعداً به گونه راىگان به نىازمندان اهدا مىشود. اهداى خون ىک پروسه ‏داوطلبانه است و  خوشبختانه اىن  پروسه درکشور افزاىش ىافته و اىن امر مى تواند سکتور صحت را حماىت نماىد.” ‏
محمد شعىب ىک باشنده کابل پس از اهداى خون گفت: “به خاطر حس بشر دوستانه و کمک به مردم تصمىم گرفتم خون اهدا نماىم. از اىن ‏ناحىه کدام نگرانى و درد احسام نمى کنم، اىن براىم ىک تجربه خوب است

نىروهاى امنىتى افغان با اهداى خون خوىش زندگى افراد نىازمند به خون را نجات مىدهند.  ‏

.
من خود را بسىار خوب احساس کرده و همچنان اهداى خون ‏براى صحت ام بسىار خوب است. از دولت و وزارت صحت عامه به خاطر راه اندازى چنىن کمپاىن مهم سپاسگزارم.”‏
احمد جاوىد ىکى دىگر از داوطلبان اهدا خون در شهرکابل گفت: “به نظر من هرفرد باىد سال ىک و ىا دو بار خون اهدا نماىد. اىن بسىار مهم ‏است، به خاطرکه خون را که ما اهدا مى کنىم سبب نجات زندگى افراد دىگرى مىشود که مرىض و ىا زخمى اند.
از شهروندان خوىش مى ‏خواهم تا همه در اىن کمپاىن اشتراک نموده و از اىن طرىق منبع حىات براى نجات زندگى دىگران
در کشور باشند.”‏
با تکمىل کار ساختمان بانک خون کابل، افغانستان ىکى دىگر از مراکز پىشرفته طبى را که در خدمت شهروندان خواهد بود، در اختىار ‏خواهد داشت.  به اىن منظور اىن بانک خون به خون اهدا شده نىاز دارد. اهدا خون نه تنها زندگى ساىر مردم را از خطر نجات مىدهد، ‏بلکه مىتواند زندگى شما را نجات دهد.  ‏