اهميت تغذيه کودکان

صحت
Typography

A healthy diet will help Afghan children, the future of the country, grow strong as healthy adults. ‏ جمهورى اسلامى افغانستان که از قبل به  مشکل  سو‌ء تغديه در کشور پى برده است، پاليسى ها و ستراتيژى هاى را براى رفع اين مشکل ‏ترتيب و به منصه اجرا گذاشته است.‏

ديپارتمنت تغذيه عامه وزارت صحت عامه افغانستان يگانه مرجع است که با مسايل مربوط به تغذيه سر و کار دارد. وظايف اصلى آن شامل ‏ساختن سياست ها، راهبرد ها و رهمنود ها در مورد تغذيه سالم  و هماهنگى لازم با نمايندگان سکتور هاى ديگر صحت مى باشد .‏
پس از ايجاد نخستين پاليسى تغذيه عامه کشور در ١٣٨٢، برنامه مبازره با سوء تغذيه در سراسر کشور از طريق سکتور صحت به اجرا در آمد. ‏بطور مثال ، در روز ملى معافيت کتلوى،  ويتامين اى ضميمه اين کمپاين شد و  از طريق شفاخانه هاى دولتى براى بيماران سوء تغذيه حاد ‏داده شد.‏

A healthy diet will help Afghan children, the future of the country, grow strong as healthy adults.


‏ تغذيه براى همه مهم است به ويژه براى اطفال که مستقيماً با تمام جنبه هاى رشد و انکشاف و بعداً با صحت و  مرحله جوانى آنان ارتباط ‏دارد . ‏
تغذيه مناسب اطفال در بلند بردن يک زندگى بهتر کمک نموده و به آنان فرصت ميدهد تا فعاليت هاى شانرا بشکل بهتر انجام دهند.
علاوه بر ‏اين، با تغذيه مناسب اطفال، آنها را در برابر سرما خوردگى و ديگر امراض مصئون ميسازد.‏
وزارت صحت عامه به خاطر مبارزه با مشکل تغذيه نوزادان، برنامه تغذيه نوزادان و اطفال را انکشاف داد تا ازين طريق بتوانند به اين مشکل ‏رسيدگى شود.‏
بعضى از رهنمود عمدۀ وزارت صحت عامه قرار ذيل است :‏
‏ شروع زود هنگام تغذيه شير مادر ‏
‏• شير مادر بايد يک ساعت بعد از تولد نوزاد به وى داده شود و نيم ساعت پس از تولد نوزاد بايد در آغوش گرفته شود.‏
‏• براى طفل نوزاد نبايد به جز شير مادر، غذا و نوشابه ديگر داده شود ، بجز اينکه بر اساس رهنمود داکتر صورت بگيرد.‏
تغذيه با شير مادر براى مدت شش ماه
‏• مادران بايد بر اساس تقاضا شير بدهند.‏
‏• مراقبت کننده گان  بايد از دادن چوشک به نوزادان خودارى کنند.‏
استفاده از شير پودرى که با معيار هاى صحى برابر باشد.‏
‏• در صورت که مادر به دلايل صحى قادر به دادن شير به طفل خود نباشد و يا هم طفل يتيم و پرستار نه داشته باشد، از شير پودرى گاو ‏استفاده شود.‏
‏• مراقبت کننده گان که شير پودرى را براى نوزادن ميدهد بايد مقدار و  طرز تهيه شيرپودرى را بدانند.‏
دادن  انواع  غذا ها در شش ماهگى
‏• غذا هاى متمم بايد اينها باشند:‏
‏١- به موقع : بطور عموم در شش ماهگى  زمانيکه براى انرژى و تغذيه بيشتر ضرورت احساس ميشود، در پهلوى شير مادر بايد به نوزاد
چه چيزى ديگر براى تغذيه داد.‏
‏٢-  مناسب: جهت تغذيه و رشد نوزاد، دادن مواد غذايى حاوى  پروتين، ويتامين و منرال ها  نياز است.‏
‏٣- مصؤن : طفل تان را با دستان پاک تغذيه نمايد و ظروف که از آن استفاده ميکنيد بايد پاک باشد.‏
‏٤- تغذيه درست : به نوزاد زمانيکه احساس گرسنگى ميکند يا طبق ميل اش غذا داده شود.‏
‏• غذا هاى تکميل کننده بايد بر اساس سازگار بودن ، تنوع و فراوانى به طفل افزايش يابد.‏
‏• غذاهاى متمم بايد در محل قابل دسترس باشند چرا که خانواده هاى بى بضاعت نيز  توان تهيه آنرا داشته باشند و از نگاه داشتن انرژى ‏مناسب باشد .‏