تيتانوس - بيمارى خطرناک

صحت
Typography

Tetanusتيتانوس چيست ؟ تيتانوس عفونت جدى است که به سبب سم باکترياى که مغز و سيستم عصبى انسان را هدف قرار ميدهد، بوجود ميايد.

ين بيمارى که اکثراً مهلک است، بشمول افغانستان در تمام جهان بوقوع ميپيوندد. تيتانوس بصورت معمول از اثر زخم به ميان مى آيد که در نتيجه عدم توجه لازم ميکروبى شده باشد .

براى اطفال افغان جهت مصؤنيت آنها در برابر اين بيمارى، واکسين تطبيق مى شود.

باکترياى که سبب بيمارى تيتانوس مى شود در گرد و خاک و کود کشاورزى يافت مى شود. باکترياى تيتانوس معمولاً از طريق يک زخم، ويا ناحيه بريده شده در جلد، داخل بدن مى شود. اين باکترياى همچنان مى تواند از طريق گزيدن حيوانات، سوختگى و استفاده از سوزن هاى ملوث که براى زرق مواد مخدر استفاده مى شوند، داخل بدن شود.

همينکه باکترياى ياد شده داخل بدن شد به تکثير آغاز و زهر را افراز مينمايد. اين زهر بعداً از طريق جريان خون انتشار يافته و تمام بدن انسان را متاثر ميسازد. در اين حالت درد عضلاتى و سِفتى در بدن بخصوص قسمت هاى گردن، روى و الاشه به ميان مى آيد. زمان بين مصاب شدن به اين مريضى و شيوع اعراض و علايم آن ٤ الى ٢١ روز بوده و حد اوسط آن معمولاً ١٠ روز است.

براى جلوگيرى از انکشاف بيمارى تيتانوس، قسمت هاى بريده شده و زخم بايد هميشه پاک نگهداشته شود. تيتانوس از يک شخص به شخص ديگر انتقال نميابد.

علايم

علايم بيمارى تيتانوس به ساده گى قابل شناسايى است. اعراض و علايم عمده آن عبارت از درد و سِفتى عضلات مى باشد.هرگاه يک فرد جراحت برداشته باشد و بعد از مدتى اين جراحت ميکروبى توام با درد عضلاتى و سفتى شود، متيوان گفت که اين شخص به تيتانوس مبتلا شده است. سِفتى يا شخى ابتدا در قسمت روى ظاهر شده که ‹عضلات الاشه› در اکثر موارد متاثر گرديده و باز شدن دهن و جويدن، مشکل ايجاد ميشود. شخى عضلات در اکثر موارد گردن و گلو را متاثر نموده که بلع کردن را مشکل مى سازد. درد هاى عضلات صورت نزد مريض چنان به نظر ميرسد که گويا او مى خندد. سِفتى عضلاتى در گردن و سينه ممکن سبب مشکلات تنفسى شود. اعراض و علايم ديگر شامل تب بلند ٣٨ درجه سانتى گراد و يا بلندتر از آن، سردردى، گلو دردى، عرق کردن،ضربان شديد قلب، حساسيت فوق العاده لمس کردن، خونريزى داخل روده ها و اسهال هستند. در صورت عدم تداوى، تيتانوس سبب پيچيده گى و منجر به مرگ شده مى تواند. اطفال و بزرگسالان مى توانند بيشتر از همه در معرض خطر مرگ قرار داشته باشند.

وقايه و درمان

داکتر بخش داخله فريدون جوينده به صداى آزادى گفت، جلو بيمارى تيتانوس توسط واکسين گرفته ميشود:“براى اطفال زير هفت سال معمولاً واکسين تيتانوس بصورت ترکيبى داده ميشود که در آن واکسين ديفترى و سياه سرفه نيز شامل مى باشد. براى بزرگسالان و اطفال بالاتر از هفت سال واکسين ترکيبى تيتانوس و ديفترى داده ميشود.” در موارد که تيتانوس مشکوک باشد، بايد فوراً محلول تيتانوس ايمونوگلوبولين(تى آى جى) داده شود. اين محلول است که حاوى انتى بادى هاى است که باکتريايى تيتانوس را از بين ميبرد. در افغانستان شما بايد نوزاد و يا طفل تان رابه خاطر دريافت معافيت به يک کلينيک صحى برده و يا آنها را هنگام که واکسيناتوران واکسين را منزل به منزل براى اطفال تطبيق مينمايند، آماده داشته باشيد.